ĐẠO MẪU VIỆT NAM – Nguyên tắc chung trong hầu đồng

ĐẠO MẪU VIỆT NAM – Nguyên tắc chung trong hầu đồng

1. Ba giá Mẫu Tuyệt đối không được mở khăn. Không có khăn phủ diện màu vàng. Không mặc áo Mẫu, nếu mặc thì phải có áo bản mệnh ở trong. Giá Mẫu đệ nhất, đệ nhị lễ hương sống; giá Mẫu đệ tam lễ hương chín. 2. Phật, vua cha Ngọc Hoàng, Mẫu Địa, [...]