Văn Ca Thánh Mẫu (Văn hầu các giá đồng)

“Phong thủy địa cát” Mai Văn Sinh trân trọng giới thiệu với các Thanh Đồng cùng những người yêu hát văn các bản Văn Ca Thánh Mẫu được chúng tôi dày công sưu tầm, lựa chọn và biên chỉnh.

Văn công đồng

Viêt Nam thuở điện an vương thất
Chuyển pháp luân Phật nhật tăng huy
Kim niên, kim nguyệt, nhật thì.
Đệ tử dâng quỳ Phật thánh mười phương

Nức khói hương chiên đàn giải thoát
Thoảng mùi hoa ưu bát thơm bay
Nam Mô Phật ngự phương tây
Sen vàng chói lọi hiện ngay Di Đà

Ngự trước tòa lưu ly bảo Điện
Phật Thích Ca ứng hiện tự nhiên
Tiêu thiều nhã nhạc dưới trên
Cửu Long phúc thủy quần tiên của đàn

Đức Từ thị ngai vàng rờ rỡ
Phóng hào quang rực rỡ văn yên
Quan Âm ngự trước án tiền
Tả hữu Bồ tát Tăng thiền, già na

Đức Hộ Pháp Vi Đà thiên tướng
Vận thần thông vô lượng vô biên.

Tận hư không giới thánh hiền
Dục giới sắc giới chư thiên đều mời
Vua Đế Thích Quản cai thiên Chủ
Vua Ngọc Hoàng thiên Phủ chí tôn

Dương phủ ngũ nhạc thần vương
Địa phủ thập điện diêm vương các tòa
Dưới thoải phủ giang hà ngoại hải
Chốn Động Đình bát hải long vương

Tam nguyên, tam phẩm tam quan
Chử Đồng Tử Đại thiên vương cầm quyền
Ngôi Bắc cực trung thiên tinh chúa
Tả nam tào chữa sổ trường sinh

Hữu quan bắc đẩu thiên đình
Thập nhị bát tú cửu tinh huy hoàng
Khắp tam giới bách quan văn võ
Hội công đồng tứ phủ vạn linh

Cửu trùng thánh mẫu thiên đình
Bản thiên Công chúa quế quỳnh đôi bên
Hội bàn tiên khăn điều áo thắm
Chốn Quảng Hàn cung cấm vào ra

Cờn Môn tứ vị vua bà
Công Đồng thánh mẫu tam tòa chúa tiên
Đền Sòng Sơn -Địa Tiên Vương Mẫu
Đất phủ Giày nổi dấu thiên hương

Thỉnh mời tiên thánh Đệ Tam
Xích Lân Long Nữ ngự đền Thủy Cung
Tướng uy hùng năm quan hoàng tử
Lĩnh sắc rồng cai ngự bốn phương

Quyền cai sơn thoải đại giang
Đông Cuông Tuần Quán thượng ngàn tối linh
Khắp tam giới đình thần tứ phủ
Hội Công Đồng văn võ bá quan

Tả mời Thái Tuế Dương Niên
Hữu Quan Dương Cảnh Thành Hoàng quản coi
Tiền hậu lai Lê Triều Thái Tổ
Quản chư thần thừa trị hôm mai

Thỉnh mời Tứ Phủ Khâm Sai
Thủ Đền Công Chúa đáng tài thần thông
Thỉnh tam thập lục cung tiên thần nữ
Lệ tùy hầu thừa sự sớm trưa

Pháp vân Pháp vũ uy nghi
Pháp lôi Pháp điện hộ trì bốn phương
Tướng thiên cung mũ đồng áo sắt
Lốt thủy tề năm sắc phi phương

Thỉnh mời bát lộ sơn trang
Bên thời thập nhị tiên nương chầu vào
Các bá quan cơ nào đội ấy
giáng bản đền lừng lẫy uy nghi

Thổ Công Thổ Địa thần kỳ
Ngoại Giang hà Bá sơn kỳ thần linh
Sắc cẩn thỉnh thiên binh lưc sĩ
Ngũ Hổ thần vạn vị hùng binh

Thỉnh mời liệt vị bách linh
Binh tùy binh bộ cùng binh bản đền
Phép tự nhiên thiên trù tống thực
Thập biến thiên vạn ức hà sa

Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế.
Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng

án tông tông tông tông tông thủy luân nhũ hải
Biển trần trần sái sái giai trung
Nhất nghị lục cúng viên thông
Ân cần phụng hiến công đồng như lai

Nguyệt vân lai cầu an bảo tọa
Đại từ bi hỷ xả chi tâm
Cứ trong một tháng đôi tuần
Dâng hoa cúng quả trầu trăm tuổi già

Hội tam đa , trình tương ngũ phúc
Độ cho đồng hưởng lộc trường sinh
Thỉnh mời Phật giáng lưu ân
Thần giáng lưu phúc thiên xuân thọ trường .

__________________

Văn đức Thánh Trần

Quốc sử ký Việt Nam Trần thị
Lịch đế vương tế thế trị bình
Thiên Trường tức mạc địa danh
Sơn hà dục tú trung linh kham kỳ
Dọc:
Ngoại man di úy uy cung phụng
Trung hoa đồng mộ đức tôn thân
Thượng minh quân hạ lương thần
Phất gươm vũ thủy long vân tao phùng

Hội liên phong hạ thanh hải yến
Thời phúc sinh xuất hiên nam phương
Tường vân ai đãi lưu quang
Hoàng thiên tích mệnh,nam bang giáng trần

Ứng mộng lý năm tuần xuất thế
Thác định sinh Trần thị tôn vương
Dung y guơng mạo đường đường
Khuê trương ví tuặ long đông đại tài

Khai quang thậm thì diệu
quang minh chứng đàn duyên
ngã tích tang cúng dàng
kim phụng hoàng lân cận
Phật Thánh Chúa Tiên trung vương.

“Có lệnh truyền ra thánh ông có lệnh truyền ra
Các quan thủy bộ cùng là chư dinh
Ngô binh đa phạm nam thành
Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi”

Phú:
Tài thao lược hùng oai quán cổ
Văn kinh luân khí độ việt nhân
Triều đình ban vi cực hoàng thân
Nội san bỉnh chính,ngoại cầu đồng binh

Mưu yết thủy khổng minh đức trí
Phép hành sư bạch khí chi doanh
Thiên cương Thái ất tung hoành
Tứ kỳ bát chính quan tinh trận đồ

Các miếu đường qui mô sang chế
Lập triều đình cương kỉ hưng long
Uy danh cái thế anh hùng
Bắc nam viết thánh tây đông xưng thần.

Đệ nhị vương cô

TRÊN NGÀN TÍA ĐÙNG ĐÙNG GIÓ CUỐN.
ĐỈNH NON XANH CUỒN CUỘN MÂY LỒNG.
TRẦN TRIỀU ĐƯƠNG THƯỞ HƯNG LONG.
VUA TÔI CÁ NƯỚC MÂY RỒNG DUYÊN ƯA.
TRỜI SINH ĐỨC ĐẠI VƯƠNG GIÚP TRỊ.
GIA NGUYÊN THẦN LAI VÀ Ỷ THÂN.
PHONG TRÀO NẢY MỰC CẦM CÂN.
NGOÀI BIÊN PHỦ VIỆT MẤY SỬA SANG.
MỘT SÂM RỢP CÀNH VÀNG LÁ NGỌC.
GIÒNG KỲ SÂN CHỦY DÁC LIỀN SINH.
MỘT NHÀ CHUNG ĐỈNH TRÂM ANH.
ĐÔNG A RẠNG VẺ BẮC ĐÌNH THÊM XUÂN.
TIÊN BỒNG ĐẢO VUI TRẦN BAY XUỐNG.
PHẬT QUAN ÂM CŨNG GIÁNG CHÂN THÂN.
MƠ MÀNG GIẤC QUẾ ĐÊM XUÂN.
SAO SA ĐIỀM ỨNG THÁNH THẦN THÁC SINH.
HOA SAU TRƯỚC TRĂM CÀNH ĐUA NỞ.
ĐÓA HẢI ĐƯỜNG HỚN HỞ CHIỀU XUÂN.
DÁNG ĐÀI CÁC VẺ THANH TÂN.
SONG SONG NGỌC ĐÚC VÀNG CÂN KHÁC THƯỜNG.
TƯ TRỜI LẠI ĐOAN TRANG MINH MẪN.
VIỆC KHUÊ MÔN GIẢNG SẴN GIA ĐÌNH.
NỮ TÌ BẰNG BẬC KHOA DANH.
QUYỂN VÀNG SÁCH NGỌC TẬP TÀNH TRONG CUNG.
BUỔI VƯƠNG PHỤ BỆ RỒNG VÂNG CHIẾU.
BAN KIẾM CỜ TIẾU TIỄN GIẶC NGUYÊN.
TRÂM THOA ĐỔI VỚI CUNG TÊN.
GIÚP TRONG KHỔN NỘI CHU TOÀN ĐẢM ĐANG.
SO NƯƠNG TỬ ĐƯỜNG NGHIÊU THƯỞ TRƯỚC.
TRÊN TỬ ĐIỆN SỚM ĐỘI ƠN TRỜI.
TRÂM ANH NẾP CŨ LÂU ĐÀI NỀN XƯA.
NỀN NHÂN CỬA TƯỚNG KHÁC VỜI.
NĂM MÂY CÓ CHIẾU TRÊN TRỜI TRUYỀN CHO.
ĐỨC THÁNH NỮ KÉN VÔ CUNG CẤM.
TRƯỞNG LỤA CUNG ĐẰM THẮM THIÊN HƯƠNG.
GIÚP TRONG TRỊ NƯỚC AN BANG.
CHU MƯỜI TỘI CÓ ÁP KHƯƠNG MỚI VỪA.
ĐỨC NGHĨA NỮ DUYÊN ƯA QUYỀN QUÝ.
TƯỚC PHU NHÂN HIỆU SÚY NGÔI CAO.
BIA NON GHI CHÉP HUÂN LAO.
RÕ RÀNG CHUNG ĐỈNH DỒI DÀO MÓC MƯA.
KHÔN ĐỨC ĐỀU VẸN VỪA TRINH THỤC.
GIÁ ĐÃ ĐÀNH KIM ỐC NHƯỜNG AI.
PHONG TIÊN SỚM ĐỘI ƠN TRỜI.
TRÂM ANH NẾP CŨ LÂU ĐÀI NỀN XƯA.
TRÊN TỬ ĐIỆN SỚM TRƯA CHẦU TRỰC.
ÁO CẨM BÀO SỰC NỨC DANH HƯƠNG.
THÂM NGHIÊM LẦU HÁN CUNG ĐƯỜNG.
KÌA CHIÊU DƯƠNG VỚI PHẦN HƯƠNG KHÁC NÀO.
RA SÁU PHÉP GẦN XA SỨC KHỎE.
ĐỘ MUÔN DÂN GIÀ TRẺ SỐNG LÂU.
GIÁ ĐƯA MÂY CUỐN MỘT MÀU.
NGÀY NGHIÊU THÁNG THUẤN RA MÀU QUAN SƠN.
MỚI RA UY LỰC TRÍ THẦN THÔNG.
LƯỚI SA CÁ NƯỚC MÂY RỒNG.
NỬA REO BÍCH THỦY NỬA SÔNG NGÂN HÀ.
THÉT MỘT TIẾNG NGOAN TÀ TRỐN CHẠY.
PHÉP HAI CÔ LỪNG LẪY VÂN TIÊU.
GIÁ ĐƯA ĐÔNG LIỄU TÂY ĐÀO.
VÀO TRUNG RA HIẾU TRĂM CHIỀU ĐẢM ĐANG.
NGÀN THU ĐỂ KHÓI NHANG NGHI NGÚT.
CHÍN RỒNG CHẦU MỘT GIỌT NƯỚC VƠI.
KHI XUỐNG ĐẤT LÚC LÊN TRỜI.
GƯƠM VÀNG HAI CHIẾC RẠCH ĐÔI SƠN HÀ.
QUẾ LAN ĐÃ MỘT MÀU XANH LÁ.
CŨNG RA TAY PHÙ TÁ ĐỨC ÔNG.
QUYỀN PHONG TIẾT CHẾ TRÀO TRUNG.
XE LOAN CHẢY XUỐNG MÂY RỒNG ĐƯA LÊN.
GÁNH GIANG SƠN HAI VAI CÒN NHẸ.
TUỐT GƯƠM THIÊNG RẠCH SẺ CHÍN SÔNG.
HƯƠNG THƠM THẤU ĐẾN CỬU TRÙNG.
TỎA RA NGHI NGÚT NHƯ DÒNG XÍCH LÂU.
ĐÃ KHÁC TRỐN LẦU TẦN QUÁN SỞ.
GỬI VÀO NƠI CHƯ SỬ NGŨ KINH.
BÚT HOA CHÉP ĐỂ RÀNH RÀNH.
HƯƠNG THƠM BẤT TUYỆT PHÚC LÀNH HỮU DƯ.
NGƯỜI TÂM NIỆM PHỤNG THỜ TẤU ĐỐI.
KẺ KHẤN CẦU VỌNG BÁI XIN CON.
AI MÀ PHẢI GIỐNG PHẠM NHAN.
HAY QUÂN TÀN SÁT HAY ĐOÀN YÊU MA.
TRÊN TẤU ĐỐI BA TÒA SOI XÉT.
HAI CÔ ĐỀU VẠN PHÉP UY LINH.
MUÔN NGƯỜI BÁCH BỆNH TAN TÀNH.
NAM SINH THANH TÚ NỮ LÀNH PHƯƠNG PHI.
KỂ CHI GIỐNG MÃ NHI BẤT NGHĨA.
CÙNG NHƯỠNG LOÀI CÀN SÁT NGHẠNH CƯỜNG.
PHONG TRẦN TUỐT LƯỠI GƯƠM VÀNG.
CHỜ LOÀI YÊU QUÁI MA VƯƠNG BỎ NGOÀI.
BƯỚC VÀO TRỐN THIÊN THAI QUỶ PHỤC.
CHẢY XUỐNG MIỀN ĐỊA NGỤC THẦN KINH.
HAI CÔ VẠN PHÉP UY LINH.
KẺ LÊN TRƯỚNG TÍA NGƯỜI VỀ CUNG HOA.
KHI LÊN ĐIỆN THÁNH BÀ TẤU ĐỐI.
KHI VỀ CHẦU THÁNH PHỤ QUỲ THƯA.
TRĂM TRIỀU NGHIÊM NGẶT KHOAN TỪ.
KHI CHƠI ĐỊA PHÚ LÚC CHƠI THIÊN ĐÌNH.
THÉT MỘT TIẾNG TÀ LINH TRỐN LỦI.
PHÉP HAI CÔ DŨNG MÃNH TÀI CAO.
TÀNG HÌNH BIẾN TƯỚNG TRĂM CHIỀU.
YÊU MA SỢ HÃI TÓT VÀO TRONG THANH.
THÉT MỘT TIẾNG THẦN KINH QUỶ PHỤC.
HAI CÔ ĐỀU GIÁNG PHÚC LƯU ÂN.
CÁT ĐẰNG DUYÊN HỢP TẤN TẦN.
CÁC MIỀN ĐỆ TỬ XA GẦN CÙNG SANG.
NGƯỜI XIN DẤU CỬA ĐỀN SÂN MIẾU.
KẺ RA VÀO LĨNH CHIẾU ĐỔI GƯƠM.
ĐÊM VỀ TU THIẾT TĨNH ĐƯỜNG.
ĐÊM NGÀY VỌNG BÁI ĐÈN HƯƠNG KHẨN CẦU.
ĐẶNG SỐNG LÂU BÁCH NIÊN TRƯỜNG THỌ.
LỢI LỘC TÀI ĐÔI CHỮ KIÊM THU.
LÒNG THÀNH BÁI VỌNG HAI CÔ.
NĂM CANH QUỲ TRƯỚC HƯƠNG LÔ KHẨN CẦU.
SỚM KHUYA TAM CHẮP KHẤU ĐẦU.
NGÀN NĂM HƯỞNG THỌ THIÊN THÂU THỌ TRƯỜNG.

Vương Phi phu nhân ( Trần Triều )

HƯƠNG MỘT TRIỆN KÍNH THÀNH ĐÔI CHỮ.
TRƯỚC ĐIỆN TIỀN ĐỆ TỬ QUỲ TÂU.
SÁCH THẦN GHI CHÉP NGHÌN THÂU.
ĐÔNG A THÁNH TÍCH NAM CHÂU TRUYỆN KỲ.
THỦA THỊNH HỘI TIÊN PHI GIÁNG THẾ.
GẶP THÁNH NHÂN GIÚP TRỊ QUÂN VƯƠNG.
RÕ RÀNG QUỐC SẮC THIÊN HƯƠNG.
CÂY QUỲNH NẢY LỘC ĐỀN VÀNG NỞ HOA.
GƯƠNG CUNG QUẾ HẰNG NGA RẠNG VẺ.
SÁCH THÂN VƯƠNG CHÍNH VỊ PHU NHÂN.
KHÔN NGHI SẴN MỐI HUY ÂM.
TỀ KHƯƠNG ĐỌ NẾT,CHÂN NHÂM SÁNH HIỀN.
TRONG CUNG KHÔN DỰNG NỀN NỘI TẮC.
NGOÀI CỬA CÔNG NHỜ ĐỨC TỪ BI.
TÀI LƯƠNG MIẾU,NẾT KHÊ VI.
DẤU THẦN ĐỂ LẠI CÓ KỲ THÁC SINH.
ĐIỀM LÂN PHƯỢNG ĐÃ TRÌNH QUỐC THỤY.
SẮC QUỲNH GIAO CÓ VẺ TIÊN TRANG.
MỘT NHÀ CHUNG ĐỨC CÁT TƯỜNG.
MÔN MI KHÁC GIÁ ĐỐNG LƯƠNG NHIỀU TÀI.
KHI GIẶC NGUYÊN BÊN NGOÀI NHIỄU LOẠN.
ĐEM VƯƠNG CÔNG VÂNG CHIẾU TẢO TRỪ.
NHÀ VUA CỬ TRƯỚNG PHỤNG THỜ.
TRUNG TRINH NHẤT MỰC HIỀN TỪ MỘT NON.
ĐẤNG TRƯỢNG PHU SƯ TÔN BẢO QUỐC.
ĐẤNG VƯƠNG PHI MẪU ĐỨC TRÌ GIA.
GIỜI NAM ĐEM LẠI LƯU HÒA.
DÂN YÊN VÁCH NHẠN BỂ XA TĂM KÌNH.
KHÂM SẮC CHỈ CÔNG THÀNH BAN TƯỚC.
ÂN PHỤ VƯƠNG SAU TRƯỚC TRIỀU CHƯƠNG.
BỐN TÒA THÁNH TỬ PHONG VƯƠNG.
MỘT VÌ THÁNH NỮ ĐƯỜNG ĐƯỜNG HẬU PHI.
SẮC VƯƠNG PHI PHU NHÂN BẬC NHẤT.
RÕ CHỮ VÀNG CHÓI LỌI NHẤT CUNG.
PHÚC NHÀ LỘC NƯỚC VÔ CÙNG.
GƯƠNG SOI VẰNG VẶC HIỂN TRUNG MUÔN ĐỜI.
VẠN ÂN NGHĨA ĐỂ LỜI THÚY DU.
BÓNG THƯỚT THA SAO VỤ THIÊN TÂN.
DAI TRÌ ĐÃ KHÁC CÕI TRẦN.
THÁC TỪ MÀ PHẬT MÀ THẦN MÀ TIÊN.
KHI LOAN GIÁ CUNG ĐỀN TỨC MẶC.
LÚC VÂN ĐẰNG ĐÔNG BẮC DƯỢC SƠN.
PHÙ RỜI NƯỚC THỊNH DÂN AN.
NON CAO BỂ RỘNG KHÔN NGUYÊN BAO HÀM.
KHẮP BỐN CÕI PHƯƠNG NAM HIỂN HÓA.
RÕ OAN THU HẠC GIÁ MỆNH TRUYỀN.
THÁNH KINH THỢ DẬY KHÔNG HUYỀN.
KHUYÊN ĐỜI LÀM THIỆN CHÍ BỀN NIỆM MÔ.
TỤNG THÁNH VƯƠNG CÂU CA TRUNG HIẾU.
ẤY DẠY ĐỜI THEO ĐẠO NGŨ LUÂN.
LÒNG TỪ THƯƠNG KẺ NGU DÂN.
KINH TRONG TAM GIÁO CHUÂN CHUÂN MẤY LỜI.
NGƯỜI NGƯỜI ĐỘI ƠN GIỜI ĐỨC THÁNH.
PHẢI TU TRÌ MỘT MẢNH CHÂN TÂM.
ĐÈN GIỜI ĐÂU CŨNG CHIẾU LÂM.
DÁM XIN SOI XÉT ĐAN THẦM MỘT HAI.
NGUYỆN PHÚC LỘC LÂU DÀI THẾ THẾ.
TRONG NƯỚC NHÀ THỪA KẾ HƯNG LONG.
MỘT CHƯƠNG TỤNG ĐỨC CA CÔNG.
NGỬA TRÔNG PHÚ TÁI TRONG VÒNG CÀN KHÔN.

Tứ vị vương tử

VẺ PHƯỢNG TỐT VŨ MAO CŨNG TỐT.
TINH LÂN NHÂN SỬNG SÓT CŨNG NHÂN.
XƯA NAY CON THÁNH CHÁU THẦN.
KHUÔN GIỜI LẠI ĐÚC THÀNH THẦN NHƯ IN.
THƯỞ CHẦU THẾ GÂY NÊN BAN THẠCH.
TRONG TÔN THẦN NHIỀU BẬC ANH HIỀN.
THÁI SƯ KHỔN NGOẠI CẦM QUYỀN.
VIỆT MAO CHỐNG VỚI GIẶC NGUYÊN MẤY LẦN.
VIỆC NHÀ NƯỚC MUÔN PHẦN GIAN ĐẠI.
NGHĨA CHÍ THÂN ĐÀNH PHẢI RA TAY.
HOÀNG THIÊN CHỨNG DẠ THẢO NGAY.
LẠI SINH THÁNH TỬ ĐỂ THAY VIỆC NGƯỜI.
ĐỨC HƯNG VŨ ẤY CHÂN NGUYÊN TỬ.
THỨ TỬ HƯNG TRÍ ĐỨC HƯNG HIẾU VƯƠNG.
THỨ BA ĐỨC HOÀNG NHƯỢNG VƯƠNG.
THỨ TƯ HƯNG TRÍ ĐỐNG LƯƠNG HÙNG TÀI.
TỨ THÁNH TỬ KIÊM TOÀN VĂN VÕ.
CÙNG GIANG TAY TAM LƯỢC LỤC THAO.
KHI NGỌC LÃNG LÚC KÊNH ĐÀO.
LÚC GIẶC GIỜI QUYẾT CHÉM ĐẦU THẲNG DONG.
CON QUAN TƯỚNG NỐI DÒNG QUAN TƯỚNG.
CHỮ TƯỚNG MÔN HỮU TƯỚNG XƯA NAY.
KHUÔN NHÀ LUYỆN TẬP NHỮNG NGÀY.
CỬU CUNG BÁT QUÁI TRONG TAY ĐÃ DÙNG.
SO VÀO BẬC ĐỒ LONG KHÔNG KÉM.
CÓ NHƯ AI HÓC HIỂM KHÔNG NÊN.
TRÔNG VỜI THẾ CỤC CHƯA ÊM.
ĐÃ NGÀY MÀI SẮT LẠI ĐÊM DŨA ĐỒNG.
NGHĨ MÌNH CŨNG LÀ DÒNG ĐẾ TRỤ.
NẶNG ĐÔI VAI QUÂN PHỤ ÁI ÂN.
SAO CHO QUÉT SẠCH HỒ TRẦN.
ĐỀN ÂN SƠN HẢI VÀI PHẦN CHÚT NAO.
SÁ CHI LŨ XÔN XAO ONG KIẾN.
ĐỂ NHỌC NGƯỜI DÃ CHIẾN SUY TRÙ.
DẤN MÌNH TRONG ÁNG CHINH TRU.
THƯ SINH MÀ VƯỢT THIÊN PHU MỚI KỲ.
KHI VÂNG LỆNH CHUY TÙY THÁNH GIÁ.
KHI ĐÓN ĐƯỜNG ĐÁNH PHÁ NGUYÊN BINH.
KHI NGÀY PHỤC NỎ RỪNG XANH.
KHI ĐÊM ÁM TIẾN TIỀU BÌNH THOÁT HOAN.
KHI CHÉM TƯỚNG XÔNG NGANG TRÊN TRẬN.
KHI CHẦU CHU TRÈO SÁN TRÀNG GIANG.
ĐÃ KHI THU PHỤC AN BANG.
LẠI KHI ĐÁNH CƯỚP THUYỀN LƯƠNG VÂN ĐỒN.
ẤY LÀ BẬC HOÀNH TÔN VƯƠNG TỬ.
MÀ CŨNG LIỀU XUẤT TỬ NHẬP SINH.
CHO NÊN MÃNH TƯỚNG HÙNG BINH.
AI AI CŨNG NỨC LÒNG THÀNH CẦN VƯƠNG.
THƠ AI VỊNH “GIANG SƠN HOÀNH SÁO”.
CỜ AI ĐỀ CHỮ “BÁO QUỐC ÂN”.
HAI BÊN VĂN VÕ TƯỚNG QUÂN.
CŨNG ĐỀU NHẤT ĐỨC NHẤT TÂM KHÁC GÌ.
KÌA NHỮNG ĐỨA NGOẠI DI TÀN BẠO.
TRÔNG NGỌN CỜ PHẢI XÉO CHO MAU.
LƯỠI GƯƠM PHÁT SẠCH LẦU LẦU.
TẢN NÙNG Y CỰ MỘT MÀU THANH THANH.
THƯỢNG TƯỚNG VỊNH THÁI BÌNH TRÍ LỰC.
THƯỢNG HOÀNG KHEN NHỜ SỨC TÔN THÂN.
ƠN PHỤ TỬ NGHĨA QUÂN THẦN
GẶP KHI LOẠN LẠC TRUNG THẦN TỎ RA.
VI TỬ THẾ MỚI LÀ XƯNG CHỨC.
SẮC PHONG VƯƠNG SAU TRƯỚC VINH HOA.
QUỐC ÂN VỀ CẢ MỘT NHÀ.
LINH THÔNG MỘT CÕI LỆ HOA BỐN CÀNH.
CHUYỆN HOÀNG VIỆT SỬ XANH CÒN ĐÓ.
SÔNG BẠCH ĐẰNG NƯỚC ĐỎ BẤY LÂU.

Chúa Nguyệt Hồ

Ai lên đến Cao Sơn Bạch Mã
Hỏi thăm Đền Chúa Nguyệt nơi nao
Hỏi thăm ga Kép mà vào
Đền thờ Chúa Bói khác nào động tiên
Bốn mùa hoa trái dâng lên
Bạn tiên tấp nập đôi bên ra vào
Trước ngôi cao rầu rầu nét mặt
Chiếc gậy son chúa đặt phía sau
Lá trầu với lại quả cau
Tiền đài chiếc tráp sơn màu xanh lam
Chúa ngồi đó lòng đau như cắt
Dưới trần phàm bao kẻ u mê
Nhớ người con gái thôn quê
Thơ ngây nhưng đã phải đà nhất tâm
Sống âm thầm mồ côi cha mẹ
Gặp được thầy Quỷ Cốc tiên sinh
Một đời làm phúc quên mình
Tiên sinh làm phép đặt tên Nguyệt Hồ
Tiếng đồn cho tới Kinh Đô
Có Tiên Chúa Bói Nguyệt Hồ rất hay
Cửa nhà gia sự hôm nay
Đồng gia tín chủ Chúa Bà chỉ cho
Chúa truyền các ghế khỏi lo
Sắm danh sửa lễ làm tôi Chúa Bà
Dâng lên vải vóc lụa là
Thoi xanh,ngựa tía tiến về ngàn xanh
Thoi xanh tiến cả mái chèo
Hình hài nón chúa bạc vàng kim ngân
Dâng rồi sẽ được bình an
Thung dung được hưởng lộc trời chúa ban
Ai mà khổ ải trân chuyên
Nhang đăng phụng sự sớm khuya kính thờ
Nguyệt Hồ có tự bao giờ
Rừng sim ao cá cảnh trời mỏ than
Ai mà vận hạn khó qua
Cúi đầu xin học chữ Di Đà từ tâm
Ăn năn hối cải chuyên cần
Nhang hoa phụng sự hương hoa kính thờ
Nguyệt Hồ có tự bao giờ
Nguyệt Hồ ân tích đền thờ chúa tiên

Chúa đệ tam Lâm Thao

Lâm Thao Cao Mại quê nhà
Anh linh trắc giáng Chúa Bà Đệ Tam
Quyền hành cai quản sơn trang
Sơn lâm các động xa gần làm tôi
Anh linh lừng lẫy núi đồi
Nữ trung oanh kiệt toàn tài kiếm cung
Tuân lệnh sai thiên đình sắc chỉ
Chúa giáng trần diệt lũ tà kinh
Chúa sai vạn vạn binh hùng
Gần xa đâu đó dốc lòng không sai
Chúa đi khắp bốn phương trời
Trung linh thần nữ đền thờ chí công
Hùng Vương thánh tổ lạc hồng
Sớm khuya chầu chực ngai rồng vào
Ngắm xem khắp hết gần xa
Vào chùa Hương Tích Phật Bà Quan Âm
Một lòng mộ đạo nhất tâm
Quy y Phật Tổ thần thông nhiệm màu
Dù ai hiếu đạo kêu cầu
Nhang đăng khấn nguyện hương hoa cúng dàng
Phép tiên Chúa giáng một khi
Cứu dân độ thế tức thì tan không
Dạo chơi nam bắc tây đông
Lầu son phủ tía đền rồng vào ra
Chúa vào cửa Mẫu tâu qua
Lạng Sơn Bắc Lệ lại ra phủ Hòn

__________________

Chúa Thác Bờ

Vầng nhật nguyệt đem ngày soi tỏ
Chúa thác bờ rực rỡ càn khôn
Non xanh ngắt biện long hang khuc
Nước song đà bến ngọc lung linh
Có ai đi lễ mẫu trên hòa bình
Chúa về đồng làm lễ dâng nhang
Dâng lên tam bảo chín mười phương độ trì
Tay dâng nhang niệm phật từ bi
Tam tòa tiên thánh chứng tâm cho thanh đồng

Kìa có ai đi lễ mẫu hòa bình
Chợ bờ hang miếng cảnh thác ghềnh cheo leo
Chợ phương lâm sớm chiều đông đúc
Đội ngư phường đôc mộc bán buôn
Chuông chùa văng vẳng sớm hôm
Xa nghe chim cú gọi hồn rừng sâu
Danh chuá thác sơn trang lừng lẫy đất hòa bình
Đã dậy oai linh nửa đêm giờ tý hiện hình

Áo pha màu tuyết bên mình tui giao
Từng vực suối băng đèo hai khúc
Nguyện một bầu tiên dược hồi sinh
Nức danh tiên chúa trên hòa bình
Vì đời đem lại tuổi xuân cho đời
Gieo lúa mạch ngô khoai sắn đỗ cho loài người
Trăm họ tươi vui non tiên cảnh vật xa vời
Thú hữu tình dong chơi các ngả
Bước ngao du khắp cả non cao
Mường bi mường nậm phố xào
Chầm mông yên lịch lại vào kim bôi
Chiếc thuyền rồng chèo bơi bến ngọc

Ngược sông đà dạo khắp suối khe
Hang miếng suối rút chèo về
Ngược xuôi,xuôi ngược chiếc thuyền về động tiên
Khắp mọi miền kêu cầu vọng bái
Ai lỗi lầm chúa đối long vương
Dù ai bệnh trọng không qua
Đến kêu chúa thác chúa thời cứu cho
Chúa cứu cho được tai qua nạn khỏi
Chúa cứu người qua cõi trầm luân
Nước tiên tẩy sạch bệnh trần

Cảnh thác bờ rực rỡ càn khôn
Lô xô đá mọc đầu nguồn
Thiên nhiên khéo tạc cảnh thác nguồn chơi vơi
Cảnh thác bờ là nơi thánh tích
Chúa lập đền thờ thanh lịch xiết bao
Con sông đà nước chảy rì rào
Sau đền đá mọc thấp cao mấy tầng
Cảnh thanh xuân thiều quang sang tỏ
Chúa thác bờ tiên nữ giáng sinh
Dòng họ mường aó trắng đai xanh
Lưng đeo xà tích bên mình giao thoai
Đôi mắt phượng hoa cài châm dắt
Vầng chán xinh nên vẻ mặt them tươi
Môi son nở đóa hoa cười
Thanh tân lịch sự nét ngời thu ba
Mái tóc rườm rà rẽ ngôi cánh phượng

Nét cong cong uốn lượn đường tơ
Chúa xinh xinh vẻ liễu thẫn thờ
Chúa xinh thời cảnh thác bờ them xinh.

__________________

Chúa bà năm phương bản cảnh

Vũ Quận Bạch Hoa Công Chúa
Năm phương năm miếu rõ ràng
Quyền cai bản cảnh tiên nàng dâng hoa
Trung thiên thiết lập một toà
Bạch Hoa công chúa ngự toà năm phương
Đền thờ chúa am thanh cảnh vắng
Thú hữu tình cảnh vật tốt sao
Đôi bên long hổ chầu vào
Có cây cổ thụ vươn cao rườm rà
Hương trời ngào ngạt gió đưa
Dấu thiêng để lại ngàn xưa còn truyền
Có bà Chúa Quận thần tiên
Giáng sinh hạ giới về miền Cấm Giang
Gia Viên là đất là làng
Hải An là quận rõ ràng sử xanh
Giáng sinh họ Vũ đầu ngành
Phong tư nhất mực giáng hình tiên nga
Cứ nửa đêm canh ba giờ Tí
Hiện ra người mĩ nữ cung nương
Nón dâu áo trắng hài cườm
Dạo chơi khắp hết năm phương lại về
Gọi phu xe trả cho tiền giấy
Biết chúa bà tay lạy miệng kêu
Đặt mình mơ thấy chiêm bao
Có người thiếu nữ hỏi sao chưa hầu
Chúa thương những kẻ đói nghèo
Biết ra lại được lộc nhiều hơn xưa
Phút biến đi về nơi bản cảnh
Sai tiên nàng đủng đỉnh dâng hoa
Ai mà ngạo mạn điêu ngoa
Chúa sai thị nữ thu ba hồn về
Đêm nằm mơ thấy ma cùng quỷ
Ngày chúa làm liệt vị chân tay
Phải đi thỉnh thánh mời thầy
Xem ra mới biết về tay chúa bà
Sắm nhang hoa dâng kêu trấn trạch
Sớ tấu lên minh bạch từng câu
Cung văn đàn hát luyện cầu
Thỉnh bà lai giáng ngự đầu đồng nhân

__________________

Văn chầu giá đồng ông Hoàng Bẩy:

Trái Hút, Bảo Hà, có ai lên Trái Hút, Bảo Hà.
Thỉnh mời quan Hoàng Bẩy ông giáng lâm ngự đồng…
Gương núi ngọc quanh đồi chim hót
Dưới sân đền bước ngọc thấp cao
Sáng trăng ngoạn cảnh vườn đào
Thấy vầng trăng sáng ba sao giữa giời…
Gió mát trăng thanh, đàn nhang với sáo thổi reo quanh bên mình.
Gió nam thổi hương bay ngào ngạt
Bóng ác tà đã gác non tây
Trăng in mặt nước vơi đầy
Bảo Hà cổ tích xưa nay còn truyền.
Quan Hoàng Bẩy chốn miền bắc địa
Hợp binh hùng lục thuỷ Thao giang
Quân cơ mưu lược luận bàn
Danh thường cơ lại …hai Hoàng vào ra
Quan Hoàng Bẩy Bảo Hà chính vị
Cùng tướng quân Đệ Nhị Hoàng Hai
Can qua dâu bể biển trời
Anh hùng xưa đã ra ngoài cung tiêu
Nhờ công đức lập đền phụng sự
Thổ, Mán, Nùng tiên nữ dâng hoa
Thú vui điếu khách bàn trà
Phong lưu thuốc hút Bảo Hà dâng ông
Hào hoa tỵ khăn hồng xếp gối
Ngự tính tình phong nguyệt hoạ ca
Nhắn ai lên đất Bảo Hà
Nếm mùi phong nguyệt ấy là thần tiên
Cõi bắc địa còn truyền cổ tích
Quan Bảo Hà thuộc đích trung quân
Sinh thời làm tướng trung thần
Dốc lòng yêu nước thương dân hãy còn
Dẫu biển cạn non mòn cũng quyết
Trở ra đời cho biết cái danh
Bao phen chiến lược tung hoành
Trị an xã tắc để binh cõi ngoài
Đất Lào Cai là nơi dụng võ
Quyết gia tài dụng võ tấn công
Biên cương súng nổ đùng đùng
Xa trường xương máu núi sông chẳng hề
Đem quân về Thất Khê trấn thủ
Đền Bảo Hà lạc thú huệ viên
Mẫu thần chiến triệu hồi thiên
Tấm thân thoát lánh nghiệp duyên cõi trần
Khách hữu trình dâng hương tiến cúng
Thuốc trà thơm Bạch Cống dâng ông
Hoàng nhắn ai lên đất Bảo Hà
Nếm mùi phong nguyệt mới là thần tiên.
Trên Bảo Hà Hoàng lâng lâng rũ sạch
Nào là lưu thuỷ, nào là đào hoa.
Hỏi cô chuốc rượu nay đà nơi nao
Thỉnh tay tiên rót chén rượu đào
Nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc
Dâng lên để kính Mẫu
Các cô mới khuyên mời ông Hoàng Bảy xơi.
Tay tiên rót chén rượu mời
Nhất tuần sơ, nhị tuần á
Dâng lên bệ ngọc, dâng lên kính Mẫu, các cô khuyên mời chúc ông Hoàng Bảy xơi.
Nhất tuần sơ, nhị tuần á, đến tam tuần chung
Dâng lên bệ ngọc, dâng lên kính Mẫu, các cô khuyên mời rước ông Hoàng Bảy xơi.
Kìa, nhác trông ông Bảy ngồi như tiên
Nho nhỏ đèn pha lê sáng tỏ
Tay ông Bảy cầm thiên Triệu Tử múa thanh đao
Chân ông bắt chéo như Khổng Minh ngồi xem sách.
ông hút thuốc vào như long quấn thuỷ
ông thở khói ra như Gia Cát cầu phong.
ông Bảy ăn chơi đáng bậc anh hùng
Lên xe xuống ngựa vẫy vùng ở khắp mọi nơi.
ông lại thở khói ra thơm ngát bốn phương trời.
Khi hút năm ba điếu để ông Bảy ngự vui lúc thanh nhàn.
Kìa các cô dâng khay ngọc, nghiên tàn,
Cô dâng bút ngọc để ông Bảy người mở sách ra.
ông Hoàng Bảy người mở sách ra
Có thấy chữ đề Đức Năng tương tuý.
ông Hoàng Bảy có vẻ say một tí với đời,
ông cũng khuyên ai giữ trọn đạo làm người.
Đến cửa Phật lấy chữ A di đà là hơn.
ông mới hỏi quan Nam Tào
Cùng quan Bắc Đẩu số mà trần gian lão ấu chép biên.
Họ nào hiếu thuận thảo hiền
Tu nhân tích đức, ông Bảy chép biên cho rõ ràng.
ông Bảy nói rằng: Còn những kẻ nào ngang tàng bạo ngược, hại người chẳng trước thì sau.
Lỗi lầm ông xá chi đâu
Sở nguyện như ý, sở cầu tuỳ tâm.
Chữ Đức anh linh ông Bảy soi đời vòi vọi
Ai mất chữ Tâm thì tội phải mang.
Lưới trời Hoàng Bảy bổ khắp bốn phương.
Chữ Tâm mà đã mất, ông cho khôn đường thoát thân.
Đã nên đấng ông Hoàng Bảy cầm cân nảy mực
ông lấy chữ tội, chữ phúc để mà cầu.
ấy đừng có khoe trọn vẹn muôn phần
Chữ đức mà đã kém, thì ông Bảy cân sao đành.
ông Bảy khuyên ai đừng có khinh những kẻ bần hàn.
Công đức mà tươi tốt, ông cho vẻ vang sau này.

Nghe ông Bảy ca, ông cho nước tiên để rửa sạch bụi trần.
Thanh cao rồi lại mười phần ghế ông thanh cao.
ấy chữ cương thường treo cao giá ngọc
Chữ công dung tứ đức khuyên ghi.
Đệ tử con khấn vái tấu quỳ
Xin ông Hoàng Bảy độ trì, người chứng minh.

Văn quan đệ nhất

Đệ Nhất Tôn Ông cung thỉnh mời Đệ Nhất Bóng Tôn Ông
Lai lâm chứng giám điện trung uy hùng.

Lực trí thần thông anh linh lực trí thần thông
Quyền cai tam giới uy phong pháp mầu
Xa giá lên chầu Thượng Thiên xa giá lên chầu
Khâm ban sắc chỉ công hầu gia uy
Mưa gió bất kỳ nổi cơn, mưa gió bất kỳ
Sấm vang tám cõi mây che ngút trời.

Khai quang thậm thì diệu quang minh chứng đàn duyên ngã tích tang cúng dàng kim phụng hoàng lân cận Phật Thánh Chúa Tiên trung vương.

Trên thượng giới tôn quan giáng thế
Vâng sắc trời cứu tế độ muôn dân
Sắc vua phong Thượng đẳng linh thần
Khắp hòa thiên hạ muôn dân đảo cầu.

Trong tám cõi cửu châu vọng bái
Quan lớn độ cho quốc thái dân an
Khâm thừa chỉ lệnh vua ban
Sổ sinh sổ tử liệt hàng Chúa phê.

Đủ mọi bề tài thao văn vũ
Các bách thần nào có nhường ai
Lược thao văn vũ toàn tài
Đình thần tứ phủ nào ai dám bì

__________________

Văn quan lớn giám sát đệ nhị

Sơn lệnh sơn trang động sơn tiêu
Đền thờ Quan Giám Sát trên ngàn tối anh linh
Nhác trông lên toà vàng san sát
Không đâu bằng Phố CÁt Đồi Ngang

Thỉnh mời Hoàng đế tinh quân
Hiệu ông đệ nhị thiên đình giáng sinh
Vốn xưa ông tại thiên đình
Đêm ngày chầu chực ở trong lâu đài

Số sinh số tử trên đời
Một tay biên chép chẳng sai số nào
Bách quan văn vũ nội tào
Khi ra bệ ngọc khi vào toà trương

THông minh chính trực mọi đường
Kiên hào đỉnh túc chẳng nhường một ai
THiên tào đệ nhị thứ hai
Thông tri tam giới mọi nơi xa gần

Phép ông hành vũ hành phong
Đâu đâu cũng đều phục tình làm tôi
Trời làm đại hạn nắng lôi
Cầu ông đảo xá một thôi dần dần

Ông sai hà bá thuỷ thần
Tự nhiên nổi trận đùng đùng mưa sa
Điều hoà thiên hạ xướng ca
Nam nữ trẻ già sợ phép tôn quan

Lệnh truyền sai xuống thuỷ cung
Tự nhiên mưa gió mênh mông đồn điền
Hợp hoà thiên hạ dưới tên
Bờ nào bờ ấy nước chan đầy bờ

Dù ai đi sớm về khuya
Phong điều vũ thuận thái hoà nghỉ ngơi
Có phen thong thả ngồi chơi
Tuyển người số mực chép người số son

Vua cha nghe hết nguồn cơn
Ai làm nấy chịu chẳng còn có oan
Sai xuống hạ giới làm quan
Sinh vào quý tộc hiền lương đức lành
Vừa năm ất dậu thai sinh
Mồng ba tháng một đã sinh ra người
Tuổi vừa ba bốn đi chơi
Văn thi phú lục mọi tài khôn ngoan

Song đường mừng rỡ yêu thương
Rằng nhà có phúc kẻ thương người vì
Chẳng ngờ Thượng Đế đến kì
Mồng ba tháng một,một khi giờ dần

Sắc sai hà bá thuỷ thần
Quần thiên dồn nưóc chẳng nhầm một ai
Ngũ lôi hiệu lệnh tướng trời
Nhị thập bát tú mọi nơi trương toà

Đều thời vâng lệnh vua cha
Rước quan đệ nhị trên toà thượng thiên
Song đường thương nhớ chẳng yên
Sao ông nỡ để mối phiền dương gian
Sinh thành dưỡng dục núi non
Lấy ai khuya sớm thần hôn cho đành
Vốn xưa ông ở thiên đình
Con vua THượng Đế giáng thần dương gian
Dù ai có lệnh kêu van
Khấn ông đệ nhị thọ khang yên lành
THôi tư chính trực thông minh
GIáng Đền giáng phủ anh linh muôn phần
CHữ rằng Thánh giáng lưu ân
Sơn Trang ban phúc thiên xuân thọ trường

__________________

Văn quan đệ tam thoải phủ

Trịnh giang biên giành ngân lai láng
Đôi vầng hồng soi rạng nam minh
Con vua thủy quốc Động Đình
Đệ tam thái tử giáng sinh đền Rồng
Dọc:
Đức gồm vẹn thung dung hòa mặc
Bẩm sinh thành tư chất dung nhan
Thỉnh mời thái tử vương quan
Phi phương diện mạo dung nhan khác thường

Hằng tấu đối thiên đường thủy phủ
Trấn nam minh quy đủ bốn phương
Ra uy chấp chính kỉ cương
Cầm cân nảy mực sửa sang cõi đời

Chốn long giai cầm quyền thay chúa
Phép màu quan tối tú tối linh
Lệnh truyền thủy bộ chư dinh
Sửa sang đai giáp chơi miền trần gian

Dâng một triền nhang lòng thành dâng một triền nhang
Tấu về thủy phủ các ban các tòa thiên đình cho tới diêm la

Thiên đình cho tới diêm la tấu vè thoải phủ vua cha động đình
Chốn ấy là chốn thủy cung
Phú:
Nhanh dâng một chuyện tâu thỉnh đức vương quan
Đệ tử con tiến văn đàn
Dâng sự tích đệ tam hoàng thái tử

Sơn xuyên dục tú “hà hải chung linh”(2)
Người con vua thoải quốc động đình
Sắc phong tặng vương quan hoàng thái tử

Văn thần cẩm tú võ tổng lược thao
Bẩm dung y diện mạo hồng hào
Ngôn trung chính tài cao quán cổ
Thơ:
Giáp bạc bao phen nhuộm đỏ hồng
Xông pha trăm trận dạ như không
Ra tay cứu nước trừ nguy biến
Tiếng để ngàn thu với núi sông
Xá lửng:
Chiếc thuyền lam nổi dòng Xích Bích
Đưa quân chèo du lịch bốn phương
Có phen tuần thú sông Thương
Trở ra tỉnh Bắc , Quế Dương, Lục Đầu

Có phen ngự sông Dâu sông Hát
Khi lên ghềnh xuống thác vui chơi
Có phen vào lạch ra khơi
Sai quân lấy gỗ xoan đào chò hoa

Có phen chơi ngã ba Bạch Hạc
Bạn tiên ngồi đàn hát vui chơi
Dạo xem phong cảnh mọi nơi
Qua hang Anh Vũ sang chơi nước người

Có phen chơi cửa đài cửa bích
Khi ra khơi vào lạch thảnh thơi
Thuyền rồng trăm chiếc chèo bơi
Dọc ngang Tuần Lảnh là nơi đi về

Trải giang khê lên ngàn xuống bể
Lảnh Giang từ quý địa danh lam
Đền thờ quan tam tía kiệu vàng
Long môn hổ bàn thạch bàn uy nghi

Hóa tức thì lâu đài điện các
Dâng nước về thủy quốc một khi
Có phen lấy ngọc lưu ly
Đùng đùng dâng nước phép thì ai đang

Khắp sông Thương , sông Thao , sông Cả
Kéo quân về đóng ngã ba Tranh
Xướng ca đàn hát tập tành
Thi ngâm phú đọc đàn tranh chơi bời

Có phen lại về nơi thủy phủ
Đóng cân đai áo mũ vào tâu
Dăm ba đồng tử theo hầu
Vào tâu Vương phụ ra chầu Mẫu vương

Cũng có khi phi thường biến hóa
Qua Nghệ An thượng hạ đại giang
Thuyền rồng chèo quế buồm lan
Khi chơi Tô Lịch khi sang sông Cầu

Có phen ngự Nam lâu Bắc điện
Trở ra về đến huyện Thiên Tôn
Dạo miền thác cái thác con
Khi chơi sông Hát khi sang sông Bờ

Dạo thẩn thơ Tản Viên Tam Đảo
Truyền chư quân đôi đạo tiên phong
Chuông kêu cờ phất trống dong
Bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh

Trống cầm canh chiêng vang anh ỏi
Lốt xanh vàng chìm nổi dư muôn
Triều thần văn vũ bách quan
Sai lên đón rước vương quan về chầu

Trên các lầu thơ ngâm phú đọc
Ngoài sân rồng ca chúc chén tiên
Vua cha giá ngự ngai vàng
Phán đòi thái tử vương quan vào chầu

Ngự giờ lâu phán lời nhân thứ
Sai ông lên cứu trợ trần gian
Một tay thái tử vương quan
Cứu sinh cũng lắm đọ oan cũng nhiều

Nay ông đã về chầu nhân đức
Độ nhân gian vạn ức siêu sinh
Nay ông về chốn thủy đình
Cuông phù đệ tử khang ninh thọ trường.

__________________

Văn quan đệ tứ khâm sai

Tiệc bản loan thỉnh mời Quan Đệ tứ
Vốn con trời cai ngự thiên cung
Bảng vàng choi chói vua phong
Quyền Quan Đệ Tứ uy hùng dậy vang
Chuyển quan san trên trời dưới đất
Quản thông tri phép Phật truyền ra
Cầu ô bắc sông Ngân Hà
Liệt hàng tinh tú bày ra ngang trời
Thử dạo chơi sao sa lác đác
Cửu diệu cùng đài các đế tinh
Tam quang thất đẩu ngũ hành
Nhị thập bát tú thiên đình hà sa
Mới tâu qua Nam Tào Bắc Đẩu
Số trần gian lão ấu chép biên
Ai người hiếu thuận thảo hiền
Tu nhân tích đức chép biên rõ ràng
Bao nhiêu kẻ ngang tàng bạo ngựoc
Chỉ hại người chẳng trước thời sau
Lỗi lầm có xá chi đâu
Bao nhiêu đệ tử cúi đầu làm tôi
Nức hương xuân mừng vui khánh hạ
Thỉnh tôn ông xa giá phủ trên
Đăng trà quả thực dâng lên
Thỉnh ông giá ngự giáng đền chứng minh
Phú:
Y quan văn vật,(nổi dấu thiêng )tứ phủ vạn linh
Sơn xuyên dục tú hà hải chung linh
Thiên niên dốc một bầu vũ trụ
Trên phù tía ngai vàng lồ lộ
Vẻ lâu đài in bóng tranh vanh
Bảng vàng thiên cổ vị nhân
Gồm nam bắc xa thu về một mối
Kỳ lễ nghĩa văn minh chi hội
Dưong thanh danh vạn vật chi đô
Bóng trăng in mặt nước bên hồ
Vang tiếng để sơn thần cung kiệt
Dục cờ đảo thành tâm sở nguyện
Thiên lý giang uyển chuyển quẩn quanh
Hiên rồng đài các tranh vanh
Cung vàng điện ngọc quanh thành kim cương
Tài thao lược vang lừng vũ trụ
Tiếng anh linh nhất thủ thế gian
Sắc Rồng choi chói vua ban
Khâm sai đệ tứ tòa vàng thiên cung .

Văn quan lớn Tuần Tranh

Ra oai lẫm liệt tung hoành
Trừ tà sát quỉ Quan tuần chanh toàn tài

Cảnh thiên Thai quan tuần ngự giá
Các bộ Tiên nàng náo nức vào dâng hoa
Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh
Ra oai lẫm liệt tung hoành
Trừ tà sát quỉ Quan tuần Tranh toàn tài

Cảnh thiên Thai quan tuần ngự giá
Các bộ Tiên nàng náo nức vào dâng hoa
Ninh Giang chính quán quê nhà
Dấu thiêng ghi để ngã ba sông Kì Cùng

Đấng anh hùng cổ kim lừng lẫy
Quan lớn tuần đã dậy thần cơ
Cửa sông đâu đó phụng thờ
Ninh Giang thiết lập ngôi đền thờ quan tuần Tranh

Sông Tranh ơi hỡi sông Tranh
Trăng nước còn in trận tung hoành
Lẫm liệt tung hoành oai tráng sĩ
Ngàn năm ghi để dấu anh linh
Hỡi ai qua bến sông Tranh
Nhớ người tráng sĩ tài danh tuyệt vời
Cho dù nước chảy hoa trôi
Bến sông Chanh còn đó công Quan lớn Tuần Ngài còn vang

Loa đồng hỏi nước sông Tranh
Thanh long đao giết giặc tung hoành là ai
Sông Tranh lên tiếng trả lời
Thanh long đao giết giặc chính người Quan Lớn Tuần lập chiến công
Cảnh thanh nhiều nơi lịch sự
Vốn đặt bầy tự cổ truyền lai
Có phen xuất nhập trang đài
Đào lan quế huệ tiệc bầy xướng ca

Trên bát ngát long chầu hổ phục
Dưới tam đầu cửu vĩ chầu lên
Lâu đài phượng múa đôi bên
Quan Tuần trắc giáng ngự trên sập công đồng .

Văn quan lớn điều thất

Trấn Nam thiên hải hà trung tú
Nổi dấu thiêng trong phủ Thái Ninh
Con vua Thuỷ Quốc Động Đình
Đào tiên Điều Thất anh linh khác thường
Bóng ông lớn anh linh tế độ
Tài lược thao văn vũ ai qua
Đêm ngày chầu trực vua cha
Sắc phong làm chúa quốc gia cầm quyền
Trước sân rồng ngôi cao lồ lộ
Vâng lệnh truyền tế độ muôn dân
Uy ra lẫm liệt thánh thần
Giang hà ngoại hải đội ân phục lòng
Bóng ông lớn thung dung khí tượng
Vẻ râu rồng mắt phượng ai đương
Thông minh chính trực uy cường
Trừ tà sát quỷ phép càng thần thông
Giá ngự đồng những người thanh quý
Tuyên văn chầu giáng khí anh linh
Có phen biến tướng hiện hình
Hô phong hoán vũ phép kinh ai tày
Có phen ngự Phủ Giày Thiên Bản
Vào quỳ tâu chính quán mẫu vương
Có phen chơi cảnh Đồi Ngang
Chầu đền thánh Mẫu Thượng Ngàn anh linh
Lên Thiên Đình chầu vua Thượng Đế
Lại về chầu Thuỷ Tế Long Cung
Thuyền rồng chèo quế buồm loan
Khi chơi nước nhược khi sang ngũ hồ
Có phen dạo kinh đô thành thị
Ngự lầu hồng phủ tía thảnh thơi
Có phen dạo khắp mọi nơi
Tiêu dao Tây Trúc thảnh thơi Phật tiền
Có phen ngự Tản Viên Tam Đảo
Hội quần tiên đàm đạo xướng ca
Cung đàn thánh thót thánh tha
Rượu tiên thơ thánh thần cơ đua tài
Tiệc vui vầy thỉnh ông Điều Thất
Vốn con trời cai đất Thuỷ Cung
Sắc rồng choi chói vua phong
Quyền cai thiết chế uy hùng dậy vang
Chuyển mười phương trên trời dưới đất
Quản thông tri quy Phật thuyền gia
Cầu Ô ông bắc Ngân Hà
Liệt hàng tinh tú bày ra ngang trời
Mới thử chơi sao sa lác đác
Cửu diệu cùng đài các đế tinh
Tam quang thất đẩu ngũ hành
Nhị thập bát tú Thiên Đình hà sa
Mới hỏi quan Nam Tào Bắc Đẩu
Số nhân gian lão ấu chép biên
Người nào trung hiếu thảo hiền
Tu nhân tích đức sổ biên rõ ràng
Một nén nhang xin ông soi thấu
Hộ trì cho lão ấu thiên xuân

__________________

VĂN CHẦU ĐỆ NHẤT THƯỢNG THIÊN

Sớm mai vui vẻ đền Sòng
Ngày chơi phủ chính lầu hồng vào ra
Khăng khăng giữ sổ tam toà
Lên đền chầu Chúa Liễu Hoa cầm quyền
Thông tri tam giới hoàng thiên
Coi khắp cửa phủ ,miếu đền thiếu đâu
Trong ngoài thay thảy trước sau
Sửa sang mẫu phó quỳên chầu bà coi
Quân thần phải đạo chúa tôi
Cô hầu cô hạ nàng đôi dập dìu
Khoe xanh xanh tốt đáng yêu
Khoe tài tài khéo khéo chiều lòng xuân
Đền thờ tả phượng hữu lân
Hoa Lan hoa cúc thanh tân chơi bời
Thiên Đình chén rót đầy vơi
Khúc ca điểm đót cợt ngưòi ngưòi hay
Đàn cầm khéo gẩy năm dây
Cung huỳnh gió lọt chuốt mây lọt vàng
Thung dung ghẹo khách qua đàng
Nhỡn tinh lóng lánh mày ngang đằm đằm
Miệng cười hoa nở đáng trăm
Răng đen rưng rức hoãn chằm vàng đeo
Đã lên ngôi báu trong triều
Đã nên ngọc tốt vàng yêu dương toà
Miệng cười tươi tốt như hoa
Thanh tân lịch sự nết na dịu dàng
Càng nhìn càng thắm nhân doan
Nết na yểu điệu muôn vàn thảo hay
Việc nào mà chẳng tới tay
Lên đền xuống phủ chả ngày nào sai
Có phen biến gái hiện trai
Ai thắm thắm vậy ai phai phai liền
Biết ra thời nhẹ như tên
Nếu mà ko biết như thuyền bỏ neo
Quở cho trăm chứng hiểm nghèo
Chầu quế trong triều giá ngự Đồi Ngang
Có phen giả ní giả nàng
Sài di di án sai nàng nàng lên
Có phen làm chúa thượng thiên
Khi giả làm chúa thoải tiên thoải tề
Phàm trần ai thấy tin nghe
khấn thôi tạ lễ miếu nghè kêu văn
Trần phàm kẻ vái người van
Còn đưong nhỡn nhục nhân gian mờ mờ
Xem ra số phải phụng thờ
Kẻ khấn người vái nam mô khấu đầu
Biết bà bệnh tật khỏi đau
Kim ngân vàng mã để hầu dâng lên
Thỉnh Chầu chắc giáng bản đền
Khuông phù đệ tử thiên niên thọ trường.

__________________

Chầu đệ nhị thượng ngàn

Dâng văn tiên chúa thượng ngàn
Đông Cuông tuần quán giáng đàn chứng đây
Trên ngày gió cuốn rung cây
Dưới khe cá lội chim bay về ngàn
Canh khuya nguyệt lặn sao tàn
Chiếc thoi bán nguyệt khoan khoan chèo vào
Gập ghềnh quán thấp lầu cao
Khi ra núi đó lúc nào ngàn xanh
Thượng ngàn Đệ Nhị tối linh
Ngôi cao công chúa quyền hành núi non
Anh linh đã khắp tiếng đồn
Sấm ran mặt bể chớp mưa tuôn đầu ghềnh
Da ngà mặt phượng long lanh
Mặt hoa tươi tốt tóc xanh rườm rà
Nhị hồng tuyết điểm mầu da
Cổ tay tựa ngà đầu vấn tóc mai
Vốn dòng công chúa Thiên Thai
Giáng sinh hạ giới quản cải Thượng Ngàn
Quản cai các lũng các lang
Sơn tinh cầm thú hổ lang khấu đầu
Khắp hoà tam thập lục châu
Chín từng khe suối một bầu tiêu dao
Dong chơi ngàn quế ngàn đào
Khi ra thác cái lúc vào thác con
Chim kêu vượn hót véo von
Chớp bể đồi đoạn mưa nguồn từng cơn
Khi nương gió lúc lại thác gièm
Khi bẻ cành quế khi vin cành hồng
Vui chơi nước nhược non bồng
Phố Cát đền Sòng sông Cả sông Thao
Lân rờn Phượng múa thấp cao
Ngày mây thấp thoáng trăng sao lững lờ
Nón buồm vai quẩy lẵng hoa
Đền khi phủ nọ vào ra chơi bời
Khi thanh vắng lúc lại êm trời
Ngồi trên đỉnh núi ghẹo người Hằng Nga
Tang tính tình thôi đọc lại ca
Bẻ bai giọng Xá ê a giọng Mường
Tiếng Kinh tiếng Mán tỏ tường
Lục châu quan hoả lúi lường líu lo
Dong chơi bát cảnh ngũ hồ
Đua chèo bẻ lái hò dô lại về
Khi chơi ngàn mái ngàn ngàn me
Ngàn giang ngàn nứa trúc tre ngàn vầu
Đôi cô Thổ Mán theo hầu
Cô xe chỉ thắm cô xâu hạt vàng
Sơn Lâm dọn quán bán hàng
Non xanh đủng đỉnh tuyết sương gieo hò
Khăn xanh áo lục nhởn nhơ
Khi vào ba dội lúc vô đường chèo
Môi son má phấn mỹ miều
Miệng cười hoa nở mọi chiều mọi hay
Đèn trăng quạt gió màn mây
Bóng thông che tán bóng mai tựa hình
Đi suối lúc lại về ghềnh
Đua chèo tiếng phách tiếng sênh reo hò
Chè tàu ba chén tính ưa
Thanh bông hoa quả ngự thừa lại ban
Yêu ai tài lộc chầu ban
Ghét ai chầu quở khôn ngoan được nào
Xem trong sự tích tân la
Vậy nên phúc đẳng hà sa vô cùng
Đệ tử dốc một lòng thành kính
Dâng bản văn trình chầu ngự giáng lâm
Mời chầu giáng phúc từ trung
Khuông phù đệ tử tăng long thọ trường

__________________

Chầu đệ tam

Anh linh lừng lẫy chốn giang khê
Nức tiếng con vua dưới thuỷ tề
Ngán nỗi Kính Xuyên rời chỉ thắm
May nhờ Liễu Nghị chắp dây xe
Rập rìu tin nhạn thư vừa tới
Thấm thoát xe loan phút đã về
Hiển hách xưa nay ai dễ tỏ
Có chăng gửi một bức thư đề
Trịnh giang biên duềnh ngân lai láng
Nguyệt lầu lầu soi rạng Nam Minh
Con vua thuỷ quốc Động Đình
Có tiên thần nữ giáng sinh đền rồng
Đức gồm vẹn công dung ngôn hạnh
Nết nhu mì bẩm tính thiên nhiên
Dung nghi cốt cách thần tiên
Vàng trong nước lệ ngọc miền non côn
Hằng chầu chực kim môn ngọc điện
Duyên sắt cầm chưa định nơi nao
Chúa từ gìn giữ thanh tao
Gió đằng vương các thư trao dưới màn
Chốn thuỷ cung có nhà lệnh tộc
Vốn con dòng danh ốc Kính Xuyên
Xưa nay thế phiệt gia truyền
Thảo Mai nàng ấy tạm quyền tiểu tinh
Chí bình sinh phù đời giúp nước
Ân cửu trùng phó thác biên cương
Giá danh công chúa phi phương
May nhờ lá thắm xe duyên tơ hồng
Trên vương phụ có lòng lân mẫn
Cho hai người duyên phận sánh nhau

Chúa từ kết nghĩa trần châu
Đã đành chỉ thắm giành sâu khôn nài
Ước trăm năm duyên hài phối thất
Đạo cương thường nhiệm nhặt tóc tơ
Cùng nhau chưa mấy nắng mưa
Ngờ đâu duyên phận thiên cơ bởi trời
Trách Thảo Mai ra lòng giáo giở
Trá đồ thư làm cớ gieo oan
Kinh Xuyên chẳng xét ngay gian
Nỡ đem đầy chốn lâm sơn sao đành
Đỉnh non xanh một mình vò võ
Sơm khuya cùng núi cỏ ngàn cây
Đèn trăng chiếu đá màn mây
Dưỡng thân hoa quả bạn bày trúc mai
Thường vãng lai thanh sơn tú thuỷ
Lột đại xá tựa thể ngư long
Có phen biến tướng lạ lùng
Mày ngài yểu điệu má hồng phi phương
Có phen nhớ gia hương rười rượi
Mặt rầu rầu dạ rối châu xa
Có phen tưởng khách Hằng Nga
Tưởng bề phu phụ xót xa muôn phần
Có phen trách lương quân bội bạc
Cả nghe mà trách mếch duyên ai
Có phen liễu ủ đào phai
Phận đành chắp chi xe gai việc thường
Có phen trai dầu sương dãi nguyệt
Ba thu tròn mong quyết quy không
Có phen nhìn áng non sông
Âu sầu đến nỗi hình dung vô vàng
Tứ bề những hổ lang ác thú
Vật đều cùng mến chúa hôm mai
Đua nhau trăm giống nghìn loài
Dâng hoa cúng quả không nài công phu
Trải mười thu dãi dầu sương nắng
Tin cá trầm nhạn vắng khôn hay
Chúa buồn vì nỗi riêng tây
Hay đâu con tạo vần xoay bởi trời
Trên dương thế có người nho sĩ
Văn tú tài Liễu Nghị là tên
Trẻ thơ nhờ ấm thung nguyên
Sôi kinh nấu sử hằng chuyên việc mình
Vừa gặp khoá thần kinh hội thí
Dặm đường trường Liễu Nghị trẩy ra
Vũ môn mong nhẩy đợt ba
Chỉ hiềm con tạo xoay ra bởi trời
Đi tới đó đầu nơi non quạnh
Bóng ác tà sương lạnh đầu hôm
Đầy ngàn hoa quả xanh um
Trước hàng liễu ủ sau chùm đào phai
Lòng quân tử đeo đai cảnh vật
Thấy chúa ngồi tư chất dung nhan
Má đào châu lệ chứa chan
Nỉ non tấm tức khóc than một mình
Chàng trông thấy tâm tình cảm kích
Chúa ngập ngừng hỏi khách rằng hay
Sơn lâm rừng vắng chốn này
Cớ sao quân tử tới đây lạc loài
Bây giờ trăng soi ác lặn
Chàng hãy còn thơ thẩn cớ sao
Thưa rằng hàn sĩ trí cao
Mười năm đèn sách công lao chuyên cần
Hội Long Vân hiềm chưa gặp gỡ
Duyên sự này cơn cớ hỏi đâu
Dám xin kết nghĩa trần châu
Kẻo còn thục nữ đeo sầu dưới trăng
Chúa nghe nói rùng rằng khôn siết
Mới nhủ chàng cả quyết sao nên
Tôi nay người dưới thuỷ tiên
Nghiêm đường trước đã định duyên giai kỳ
Khăng khăng giữ đạo tuỳ sau trước
Chẳng ngờ chàng tính nước lòng mây
Bỗng không gắp lửa bỏ tay
Gieo oan tiên tiên đem đầy mười đông
Phiền quân tử tin thông nhạn cá
Duyên sự này thiếp há đơn sai
Chẳng rằng hẳn được như lời
Sá chi bể rộng sông dài quản đâu
Nhờ bóng nguyệt đêm thâu giãi tỏ
Giãi tấc lòng nhờ có cao xanh
Hàn Sơn nghe vẳng chuông kình
Kim ô bóng đã xế hình bãi dâu
Chúa hiền nỗi bấy lâu oan ức
Phó cho chàng một bức thư phong:
*****

Nữ tiên thủ bút
Bái tạ Long cung
Lạy vua cha chính ngự ngai rồng
Tường sự tích chung tình trúc chiếu
Phận con niên thiếu
Nữ tắc nữ công
Tự Kính Xuyên sớm kết chỉ hồng
Duyên cá nước sắt cầm hoà hợp
Vì nàng tiểu thiếp

Tên gọi Thảo Mai
Bỗng vì đâu đặt để nên nhời
Phút chốc khiến bắc nam đôi ngả
Hư không làm có
Gắp lửa bỏ tay
Trách chàng chẳng xét gian ngay
Nỡ bắt thiếp đem đầy viễn thú
Hôm mai vò võ
Tủi ngậm ngùi than
Tấm lòng son bối rối gan vàng
Đâu dạ sắt ngẩn ngơ mặt ngọc
Tưởng duyên tơ tóc
Tủi phận má hồng
Khi vui thời bạn trúc thông
Khi buồn lại than cùng hoa cỏ
Thiên duyên kỳ ngộ
Sẽ gặp tình quân
Gửi bức thư về mái hải tần
Trình khắp hết lưỡng ban thần tử
Nỗi niềm tâm sự
Mượn bút thay lời
Gửi chàng đi đến mái Long giai
Để thiếp được gần chầu thánh đế
Sơn minh hải thệ
Tạc dạ ghi lòng
Ví dù ai phụ nghĩa quên công
Xin xoi xét đôi vầng nhật nguyệt
*****
Dặn chàng ra mái bể Đông
Tới đâu hễ thấy ngô đồng cây cao
Lấy kim thoa gõ vào cây ấy
Dưới thuỷ tề nghe thấy không lâu
Tuỳ cơ ứng biến nhiệm mầu
Mặc lòng lời nhỏ, mặc dầu thơ trao
Chàng nghe nói tiêu hao sau trước
Dạ bùi ngùi chân bước đường thông
Bể đào lai láng xa trông
Nửa lo nỗi chúa nửa lòng sự duyên
Sông Ngân hán băng miền thẳng trỏ
*****
Tới ngô đồng tay gõ vừa thôi
Tự nhiên nổi trận phong lôi
Giữa giòng bỗng thấy một đôi bạch xà
Chàng trông thấy sự đà ứng hiện
Mới bầy nhời chúc kiến phân minh
Bạch xà thoát xuống động đình
Sai lên rẽ nước giòng xanh rước chàng
Rước chàng xuống đền vàng Thuỷ Phủ
Thấy quần thần văn vũ đôi bên
Tiêu thiều nhã nhạc dưới trên
Tả bầy ngư miếc hữu chen long xà
Kim quý sứ tâu toà ngọc bệ
Bước ra mời Liễu Nghị vào trong
Chàng quỳ dâng bức thư phong
Phụ vương trông thấy trong lòng quặn đau
Trách Kính Xuyên cơ cầu độc giữ
Mấy truyền đòi trưởng tử Xích Lân
Phán rằng chúa phải gian truân
Con lên rước xuống về sân chớ chầy
lời vương phụ phán ngay vừa kíp
Xích Lân bèn hoá phép thần thông
Bể đào lai láng mênh mông
Khắp hoà thế giới đều cùng mênh mang
Sấm chớp vang mưa tuôn bão giật
*****
Quỷ cùng ta thán khắp mọi nơi
Chúa tiên về tới long giai
Kính Xuyên phải tội Thảo Mai gia hình
Công cán này ai tày Liễu Nghị
Phong cho làm quốc tế thuỷ quan
Chàng từ vâng lệch thiên nhan
Duyên ưa phận đẹp chức ban trọng già

Mái tiên cung an bài tự trước
Kẻ phàm trần bỗng gặp sánh tiên
Chàng từ kim cải bén duyên
Có danh trí tuệ có quyền anh linh
Dầu ai phải bất bình mỏi mệt
Tiền tài lưu loát cửa nhà khang ninh

Đã nên đấng anh linh kỳ diệu
*****
Dám xin những sự đã rồi
Xin đừng nói đến những lời làm chi
Kìa Vũ thị hảo tuỳ một tiết
Chàng Trương sinh chẳng biết ngay gian
Bóng đèn nghe trẻ nói oan
Làm cho thiếu nữ hồng nhan liều mình
Đã nên đấng anh linh liệt nữ
Trách chi người vụng xử chấp nê
Bằng nay tiên chúa sinh chi
Giá đem sau trước mà suy sự lòng
Rũ sạch không những niềm tân khổ
Nương uy trời tế độ sinh linh
Đời đời nức tiếng thơm danh
Biển vàng ghi tạc sử xanh dõi truyền
Kiêm ngũ phúc dâng lên cõi thọ
Nước trị trường thánh chúa hưng long
Mẫu về chắc giáng điện chung
Cuông phù đệ tử hưng long thọ trường.

__________________

Chầu đệ tứ khâm sai

Đấng Nam thiên nữ trang Nghiêu Thuấn
Đất Sơn Nam có đấng trâm anh
Quý hương An Thái xã danh
Có chầu đệ tứ hách danh còn truyền
Điều thời phụng sắc Hoàng thiên
Ngự đồng ánh bóng khắp miền gần xa
Ra uy sát quỷ trừ tà
Chiêu tài tiếp lộc gần xa cho đồng
Khâm sai tứ phủ tuỳ tòng
Chiêu Dung công chú ngự đồng cứu dân
Trong nghĩa thân ngoài thời nghĩa dưỡng
Nương uy trời độ lượng bao dung
Mặt hoa tươi tốt má hồng
Gồm lo tứ đức tam tòng vẻ vang
Mày ngài tóc phượng vấn vương
Lưng ong má phấn xem càng tốt tươi
Miệng chầu cười trăm hoa đua nở
Đáng lên tài tiên nữ bống lai
Vào tâu ra rộng khoan thai
Đã trong hiển ứng lại ngoài tối linh
Chốn thiên đình ca ngâm chầu chực
Các bộ nàng tiên nữ dâng hoa
Chầu thôi lại trở ra về
Khi ra Thiên Bản lúc về Đồi Ngang
Miếu giữa đường gia ban sắc chỉ
Bốn chữ vàng chính khí nghiêm trang
Lân vờn phượng múa nhà vàng
Thị tòng bộ chúng các nàng đôi bên
Có phen lên thanh sơn tú thuỷ
Hoá phép mầu lục trí thần thông
Quản cai tam phủ công đồng
Quyền chầu coi sóc đền rồng vào ra
Sổ tam toà chép biên sau truớc
Lại sửa sang gương lược trầu cau
Dù ai tiếp cũng khẩn cầu
Quyền chầu ra rộng vào tâu thông hành
Lên thiên đình ngự về thuỷ phủ
Tiến văn chầu kích cổ tam không
Mời chầu trắc giáng điện trung
Hay còn nam bắc tây đông chốn nào
Trên thiên tào còn đang tra sổ
Hay chầu còn đổi số cho ai
Có phen chơi cảnh bồng lai
Hay về An Thái là nơi quê nhà
Có phen ra kinh đô thành thị
Vào kính thiên toạ vị hồng lâu
Rong chơi năm cửa nhà lầu
Hay chơi Phố Mới,cầu Châu,cầu Rền
Lên trên đến Cầu Đông,cầu Giác
Trở ra về Hàng Bạc, Hàng Ngang
Hàng Buồm chầu lại dạo sang
Mã Mây,Phố Mới,Hàng Đường,Đồng Xuân
Dạo chơi khắp hết xa gần
Hàng Đồng,Hàng Thiếc,Hàng Cân,Hàng Đào
Chợ huyện,Chùa Tháp,Đình Ngang
Cấm chỉ,đền Cờn các vạn dưới sông
Có phen chầu ngự thuyền rồng
Qua hồ Trúc Bạch lại dong Tây Hồ
Lệnh truyền tiên nữ chèo đua
Qua đền Trấn Võ lên chùa Huyền Thiên
Vực Kim Ngưu có đền An Thái
Cảnh hội đồng có dải Tô giang
Thiên Tích chầu lại dạo sang
Sai các tiên nàng chầu chực dâng hoa
Phút thôi chầu chở ra về
Ngự trong bản điện sớm khuya hội đồng
Có phen chầu ngự đường trong
Dạo khắp phủ tía lầu hồng vào ra
Có phen chơi Đồi Ngang,Phố Cát
Đứng nhởn nhơ bóng mát cây cao
Nghệ An chầu lại từng vào
Dạo chơi các chốn lầu cao Kinh Thành
Có phen chầu chực tỉnh Thanh
Sòng Sơn Ba Dội tập tành vui chơi
Thường vãng lai bán hàng chiều khách
Thấy ai là ngang ngược ra tay
Mặc ai phù phép tìm thầy
Thành tâm lễ bái chầu dày lại tha
Lòng kính chúc hương hoa tịnh thuỷ
Hoá phép màu lục trí thần thông
Kiêm tri tam phủ công đồng
Tốc lai giáng hạ từ trung thay là

__________________

Chầu năm suối Lân

Chầu năm trên động Suối Lân
Xe loan thánh giá dằng vân ngự đồng

Ai lên tới Suối Lân châu thổ,
Thăm cảnh rừng thác đổ suối reo.
Giở trang tích cũ Lê triều,
Suối Lân công chúa mĩ kiều diễm hương.

Nét đoan trang vẻ nhường ngọc tuyết
Đôi mày ngài nửa khuyết vành trăng
Trâm cái soi nước long lanh
(trâm cài soi nước Suối Lân)
Gót tiên hài sảo cảnh rừng thênh thang

Hoa đua nở đầy ngàn tay hái
Gùi trên vai nặng trái chín thơm
Rung rinh quảy lẵng đầu non
Xa nghe chim khướu véo von trên cành

Động lá rừng chim oanh gọi bạn
Nhác trông lên cánh nhạn chập chờn
Cuốc kêu gợi cảnh chiều hôm
Tiếng chim gõ kiến nỗi buồn bâng khuâng

Tiếng gổ gầm vang trong hang động
Đàn báo hoa rạo lượn tìm mồi
Hươu nai ngơ ngác trên đồi
Hang sâu thăm thẳm núi đồi sum suê

Con suối nhỏ xuôi về Hữu Lũng
Đàn cá vàng lơ lửng dưới khe
Trăng thanh hổ báo chầu về
Lung linh màu sắc đua khoe trước đền

Con suối nhỏ đôi bên cầu bắc
Sau lưng đền đá chất chập chùng
Phép tiên biến hóa thần thông
Mẫu sai chầu trấn cửa rừng Suối Lân

Chầu thương dân đêm khuya biến hiện
Áo xanh chàm thêu lượn nét hoa
Nửa đêm gà gáy canh tà
Cất cao tiếng hú hiện ra giữa rừng

Hô thần chú bỗng dưng núi chuyển
Các cửa ngàn bặt tiếng muông kê
Tà ma phách tán hồn xiêu
Những loài ác thú sợ đều ẩn thân

Để cho biết Suối Lân công chúa
Phép Sơn Trang đức tổ ban truyền
Phép tiên lấy lá làm thuyền
Các cô Thổ mán đôi bên cầm chèo

Tiếng nhịp đẩy hò reo bắt cái
Chầu tới đâu cảnh lại thêm tươi
Hoa thơm quả ngọt trên đồi
Ban công thưởng lộc cho người nhất tâm

xe loan giá ngự về đồng
Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường

__________________

Chầu lục

Sắc phong Chầu Lục Cung Nưong
Vốn dòng lệnh tộc quê hương non ngàn

Hữu Lũng Giang là nơi cát địa
Chín Tư ngàn tú khí là nơi
Chúa Tiên nghe lệnh vâng lời
Ở trong bệ ngọc, ra ngoài bàn loan

Đêm đông xuống trần gian báo mộng
Trần thị nưong tâm động bào thai
Mùa thu tháng chín ngày mưòi
Sinh ra Chầu Lục khác ngưòi trần gian

Đôi thung huyên vui mừng hớn hở
Khắp bản làng mừng rỡ bảo nhau
Mới hay như ý sở cầu
Sớm nâng niu ngọc, tối chau chuốt vàng
Chốn phòng loan đêm ngày dưỡng dục
Đặt tên Chầu Chúa Lục Cung Nương
Da ngà vẻ ngọc phi phương
Mặt huê hớn hở ,tính gưong làu làu

Vẹn một bầu nước trong leo lẻo
Trách ông trăng già sao khéo vẩn vơ
Vô tình ép buộc duyên tơ
Hay là con tạo thiên cơ bởi gì?

Lập tức thì đôi mươi tháng chín
Ba thu về xa lánh hồn nưong
Thung huyên buồn sầu thảm nhớ thương
Bùi ngùi trong dạ, ruột thường quặn đau

Mười chín thu thiên đình sai xuống
Nay dến ngày mãn hạn về tiên
Nỗi lòng thưong nhớ thung huyên
Cõi tiên nhưng vẫn hướng về trần gian
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,

Khăn xanh áo lục phất phơ
Kiềng vàng xuyến ngọc nhởn nhơ trên ngàn
Nét đoan trang ai nào dám đọ
Tính đành hanh đã có tiếng vang

Thung dung ghẹo khách qua đàng
Nhác trông tựa thể tiên nàng nguyệt nga
Lúc gặp hội năm ba thổ mán
Hiện ra người giả bán hàng chơi

Sơn lâm rừng võng cát đồi
Chín Tư Bắc Lệ là nơi quê nhà
Khi hội họp hằng nga giáng thế
Người phàm trần ai dễ biết đâu

Khắp hòa tam thập lục châu
Non nhân nước trí một bầu cảnh tiên
Đã đứng danh ở trên Nam Việt
Hóa phép mầu lẫm liệt ai qua

Nón buồm vai quảy lãng hoa
Khi vào Đèo Kẻng khi ra Công Đồng
Dạo chơi chốn non bồng bích thủy
Trở ra về Phố Vị Suối Ngang

Anh linh lừng lẫy thựong ngàn
Đàn tuần tháng chín Nam bang khấu đầu
Khắp hòa tam thập lục châu
Sơn lâm Mán Thổ quy đầu làm tôi

__________________

Chầu bảy

Thỉnh mời chầu bảy Kim Giao
Thái Nguyên MỎ Bạch Chầu ra ngự đồng

Dền thờ cao ngất non xanh
Lô xô đá mọc xung quanh đường đèo
Đền thờ vượn hót thông reo
Hang sâu vực thẳm cảnh đèo vắng tanh
Loài bách thú âm thầm lặng lẽ
Tiếng gà rừng điểm lệ gáy canh
Có phen biến tướng hiện hình
Khăn lam áo lá lững lờ dạo chơi
Tiếng chầu hát khoan thai điểm đót
HÚ 3 quân thẳng tới rừng sâu
Có phen hội nghị sơn trang
Khi lên tỉnh Lạng lúc về kim giao
Vui chơi trên bến lâm thiền
Khi chơi hải tép khi lên non bồng
Bầu trời cảnh phật ngóng trông
Chơi thôi trở lại lên máy tầng cao
Có phen dạo chốn thiên đình
Con đường uốn khúc đèo lại vắt ngang

__________________

Chầu bát

Ai về Bảo Khê (*)nhớ lại
ngôi đền thờ Chầu Tám nơi nao
Hỏi thăm Dốc Lã đi vào
Con đường uốn khúc xóm làng đông vui
Có con kênh uốn lượn ở bên hồi
Ngôi đền Chầu ngự núi đồi xanh xao
Có ba cây xoài ngọt cành cao
Tháng ngày xanh tốt đi vào sử xưa
Nhớ năm xưa có người họ Vũ
Cầm binh tài thao lược quân cơ
Trưng Vương xuống chiếu ban cờ
Tập hợp binh mã uy danh lẫy lừng
Trống Mê linh nổi dậy từng khúc
Chầu kéo quân về đắc địa Tân La
Sấm trời bỗng nổi can qua
Thù nhà nợ nước thân hoa cũng liều
Dánh cho giặc tiêu điều xơ xác
Loài súc sinh tội ác không tha
Dất trời rung chuyển Tân La
Quân giặc khiếp sợ có phen tan tành
Đất Tân la đậy tên người nữ kiệt
Tuy về trời tiếng mãi mai sau
Đệ tử con dâng tiếng văn chầu
Tấm lòng thành kính đôi câu tâm thành.

__________________

Chầu Mười
Ai lên Đồng Mỏ Chi Lăng
Nhớ người nữ kiệt cứu dân tiền triều
Nước non gặp vận hiểm nghèo
Chầu Mười Đồng Mỏ sớm chiều xông pha
Vốn người sinh quán Mỏ Ba
Cần lao nối dõi việc nhà đao cung

Gặp thời Thái Tổ Trung Hưng
Giúp vua dẹp giặc Liễu Thăng hàng đầu
Vua sai Chầu trấn các châu
Khắp vùng xứ Lạng địa đầu giang san
Giặc Minh quen thói bạo tàn
Mưu đồ xâm chiếm biên cương địa đầu
Lệnh truyền hiệu triệu các châu
Sơn trang tám tướng nghe chầu ra binh
Mười đông chiến lược tung hoành
Dẹp tan giặc dữ triều đình phong công
Rước Chầu trở lại sơn trung
Giúp dân lập ấp lên vùng Mỏ Ba

Đức tài đã dậy gần xa
Bản mường cao lũng trẻ già đội ơn
Cuối thu mạn hạn về tiên
Nhân dân kỉ niệm lập đền Mỏ Ba
Người gần cho chí người xa
Rủ nhau trảy hội mỏ ba sớm chiều
Đường lên khuất khúc cheo leo
Chênh vênh núi đá tai mèo nhấp nhô
Mỏ Ba phong thủy họa đồ
Suối trong uốn lượn đền thờ trang nghiêm
Long xà hổ phục chim muông
Vượn dâng trái chín ngát hương hồng đào
Nghe chim gõ mõ sớm chiều

Phượng hoàng tung cánh mĩ miều họa ca
Canh ba giờ tí hiện ra
Áo vàng phấp phới khăn hoa dịu dàng
Lưng đeo kiếm bạc cung vàng
Cưỡi trên mình ngựa hiên ngang oai hùng
Đêm thanh bẻ lái giữa dòng
Lạng Giang ,Bản Kí ,Kì Cùng Lạng Sơn
Dừng thuyền bái yết chùa tiên
Thoát thôi Chầu trở về miền Tam Thanh
Dạo chơi Bắc Địa Long Thành
Sông Hương , núi Ngự như tranh họa đồ
Tháp chùa Thiên Mụ nhấp nhô
Sài Gòn , Gia Định chơi chùa Vĩnh Nghiêm
Bạch Đằng bến Nghé Thủ Thiêm
Chơi thôi chầu lại về miền Cốc Giang
Lăng Ông cổ tích danh lam
Khi chơi Đà Lạt lúc sang Vũng Tàu
Khắp hòa tam thập lục châu
Kon Tum Đắc Lắc một bầu sơn trung
Rừng già Chầu đã từng sang
Rừng Buôn Mê Thuột tiên nàng đón đưa
Chôm chôm soài cát rừng dừa
Trăm hoa ngàn quả tiễn đưa chân người
Bắc Nam trung một bầu trời
Dâng hương khấn nguyện Chầu Mười giáng lâm
Chữ rằng sở nguyện tòng tâm
Tấm lòng đệ tử nhất tâm một đời
Hôm nay văn hát mấy lời
Vun trồng công đức ngàn năm vững

__________________

Chầu Bé Bắc Lệ

Ai lên tới Cao Sơn xứ Lạng
Hỏi thăm đền chầu bé nơi nao
Hỏi ra Bắc Lệ đi vào
Ngôi đền chầu ngự thấp cao mấy tầng

Ngàn cỏ hoa nghiêng mình rủ lá
Bầy chim muông bách thú quỳ tâu
Chim oanh ríu rít bên lầu
Phượng Hoàng tung cánh về chầu Động Tiên

Vượn trên non ru con rầu rĩ
Thú lâm sơn cảnh đẹp tự nhiên
Một bầu gió mát trăng thâu
Đàn thông réo rắt bên mình suối reo

Đường uốn khúc quanh đèo dốc núi
Núi hiểm nghèo cát sỏi đá ong
Một bầu sơn thuỷ thong dong
Công Đồng Bắc Lệ , Kì Cùng Lạng Sơn

Trăm thứ quả mang về tiến Mẫu
Hái rau bi, củ đậu măng tươi
Cơm lam , rau sắng củ mài
Ngô khoai đõ lạc sắn đồi rượu tăm

Bạn tri âm động đào tả hữu
Áo xanh chàm yểu điệu vào ra
Gót tiên quảy lẵng hái trà
Chân quấn xà cạp nón tu lờ,dao quai (2)

Miệng chầu cười trăm hoa đua nở
Chầu phán tiếng Nùng , tiếng Thổ tiếng Kinh
Đàn thông dạo khúc thanh bình
Xênh ngô sáo trúc tính tình hoà ca

Thường dạo cảnh Bảo Hà Trái Hút
Đền Đông Cuông Đức Đại tối linh
Tuyên Quang cảnh trí hữu tình
Núi rừng Mẫu ngự ,thác ghềnh cỏ hoa

Ngự cung cấm một toà thạch động
Đền Ỷ La lồng lộng ngôi cao
Cây Xanh chầu mắc võng đào (3)
Mỏ Than chầu ngự thấp cao mấy tầng

Cảnh núi rừng đèo heo hút gió
Thú sơn lâm hoa cỏ tốt tươi
Minh Lương suối lượn quanh đồi
Chầu thường dạo cảnh khắp nơi hữu tình

Lai Châu, Suối Rút Hoà Bình
Đỉnh non Bắc Kạn một mình cheo leo

Núi xếp núi mấy tầng cao thấp
Cây chen cây tràn ngập màu lam
Đền thờ chầu bé trên ngàn
Có con suối nhỏ bắc ngang chân đồi

Đàn cá lội đua bơi rẽ sóng
Nước long lanh in bóng trăng thu
ngàn thông cất tiếng hát ru
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa ngát hương

Chầu bé thượng Thổ Mường là gốc (4)
Áo tứ thân khăn lục đội đầu
Đai xanh kiềng bạc túi trầu
Tay cầm dao quắm,vác bầu nước khe

Dận hải sảo , đầu cài trâm trí
Vòng kim cương tam khí lồng tay
Hây hây mặt nước vơi đầy
Đẹp như hoa nở trước ngày đấu xuân

Tuổi Chầu bé đang tuần trăng độ
Phép sơn trang đức tổ ban truyền
Phép tiên biến lá làm thuyền
Bẻ ba tàu cọ giả hàng bán chơi

Bạn Thổ Mán nơi nơi tìm đến
Vượt cửa ngàn cung tiến quả hoa
Tử Long Bảo Lạc Tam Cờ
Sông Thao sông Cả sông Bờ sông Dâu

Khắp đâu đâu nức danh Chầu Bé
Tự cổ triều quốc sử còn ghi
Danh thơm Nam Bắc trung Kỳ
Giúp dân hộ quốc độ trì bốn phương

Sắc phong tặng đại vương trường trị
Trên Bắc Lệ ngàn tú khí là nơi
rừng già chầu đã dạo chơi
Lập ngôi đền thờ tả phượng hữu lân

Dòng sông Thương nước trong leo lẻo
Dải sông Tô uốn éo xinh ghê
Thông reo trúc mọc tứ bề
Đền thờ cao ngất trông về Bắc Ninh
Vẻ tinh tú bên ghềnh vị thuỷ
Chầu giáng đền trấn trị yêu ma

__________________

Văn Đức Hòang Quận- Ông Cả
Bóng trăng thanh ánh vàng phơi phới
Động Đình hồ Bát Hải Long Vương
Có Ông Hoàng Quận phi phương
Khi thăng thượng giới đẹp duyên cưỡi rồng
Chầu Vua Đế Thích chính cung
Bốn châu tám cõi tăng long có thừa
Kiềng vàng thẻ bạc thoi đưa
Đào tiên sớm đã báo hoa cửu trùng
Ngày lành giữa tháng Quý Đông
Tiêu phòng cửa sổ treo cung non Đoài
Ông Hoàng đẹp đẽ tốt tươi
Ngồi ở trên trời quyền trấn bốn phương

Mặt hồng mày liễu phi phương
Tuyết thua da trắng mây nhường tóc xanh
Khăn điều áo ngự vàng anh
Trần phàm ai dễ họa tranh nào tầy
Vòng vàng nhẫn ngọc lồng tay
cổ đeo kim khánh chân giày thêu hoa
Vào chầu Thánh Mẫu Vua Cha
Ra chầu tứ vị Vua Bà Cờn Môn
Mười phương đã nức tiếng đồn
Ai ai cũng sợ hoàng tôn uy hùng
Thánh Bà ngự chỉ sắc phong
Quyền cai giám sát thanh đồng bốn phương
Dung nghi tướng mạo đường đường

Lầu vàng gác tía xạ hương trang hoàng
Tiểu tôi tấu vọng Đức Hoàng
Ngự về Phủ Mẫu việc quan vui mừng
Đăng trà quả thực kính dâng
Đạo quan thái nữ chen chân đứng chầu
Sửa sang khăn ngự áo chầu
Lồng hương ánh bạc túi trầu cau non
Cỗ thờ dâng Đức Hoàng tôn
Đỏ tươi thạch lựu non xanh bích đào
Hoàng tôn ngự áo cẩm bào
Dường hoa mới nở như sao giữa trời
Anh hùng dậy tiếng nơi nơi
Tay tròn bút trúc miệng cười nở hoa

Dập dìu tiếng nhạc họa ca
Thỉnh Đức Hoàng Quận ngự toà nghiêm trang
Khoan thai cười nói nhẹ nhàng
Tàn hương nưới thoải Ông ban cho Đồng
Hoàng về giá ngự từ trung
Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường.

ĐỆ NHỊ THÁNH HOÀNG VĂN

Bản 1 ( hát điệu dọc):
Hoàng Đôi đem quân lên ngàn
Đùng đùng súng nổ dậy vang khắp trời
Sớ văn tấu thỉnh khuyên mời
Thỉnh Hoàng linh ứng ngự chơi đền này
Quan Hoàng vạn phép trong tay
Tam sanh sửa lễ khi nay khẩn cầu
Ai thời căn số phải hầu
Lập đàn thỉnh bóng,quy đầu làm tôi
Thánh Hoàng hoá phép trên trời
Hải môn bốn bể khắp nơi quyền hành
Bảo Hà coi chốn rừng xanh
Thổ Nùng Thổ mán phục tình làm tôi
Sắc phong chính hiệu Hoàng Đôi
Mười hai cửa bể mọi nơi đi về
Con vua Bát Hải thuỷ tề
Long thần Hoàng cưỡi đi về sớm khuya
Bấy giờ có sớ dâng lên
Vua Cha giáng chỉ hạ truyền phán ra
Kíp ngay diệt lũ yêu ma
Thánh hoàng đội lệnh bước ra sân rồng
Ba quân,lĩnh ấn công đồng
Kiếm thiêng ra phép thần thông xoay vần
Trên trời nổi trận phong vân
Sai lôi lôi giáng tối tăm mịt mờ
Pháp màu biến ứng thần cơ
Quỷ tan tà tán bấy giờ thu lôi
Chiêng kêu,trống đánh ba hồi
Thượng đường mở hội đón người lên công
Vua cha ban sắc tặng phong
Càng thêm tối tú oai hùng uy quang
Tiểu tôi bái lạy đức Hoàng
Dám xin soi xét trần gian lỗi lầm
Hoàng về giáng lưu ân
Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường

Bản 2: (hát điệu dọc hoặc phú )
Chữ sắc phong thánh hoàng đệ nhị
Trang anh tài quốc sĩ vô song
Vẻ vang mắt phượng râu rồng
Dung nghi tuấn tú uy phong khác thường
Trấn lâm sơn hùng cường uy vũ
Lĩnh sắc rồng cai ngự nam thiên
Chữ phụng tòng vâng lệnh cửu thiên
Thanh sơn bích động mọi miền quản cai
Chốn điện đài bảng vàng lồng lộng
Phép thần thông diệu dụng ai đương
Ngự trên hắc hổ uy cường
Đi mây về gió bốn phương độ người
Phật như lai kinh chuyên tam tạng
Hiển công tu sáng rạng như gương
Ba ngàn thế giới tựa nương
Trầm luân bể khổ tìm đường lánh xa
Mượn bảo phiệt cùng thuyền bát nhã
Vượt sông mê , bờ giác tới nơi
Non tiên cảnh vật bầu trời
Tây phương thế giới đón người tiến tu
Đạo bồ đề công phu tu tập
Bát nhã ba la mật tâm kinh
Trả vay như bóng theo hình
Nhân quả báo ứng thực tình khó sai
Cõi thiên thai bầu trời cảnh bụt
Lối thanh vân cao vút mờ xa
Lao Cai, Trái Hút Bảo Hà
Sớm nghe tiếng hạc chiều tà tiếng sương
Suối réo rắt du dương dìu dặt
Chim gọi bầy ríu rít non xanh
Vẳng nghe thác dội đầu ghềnh
Nhác trông chim yến uốn mình lượn quanh
Gõ cửa thiền non xanh bát ngát
Nén nhang thơm ngào ngạt bốn phương
Giới hương cùng với định hương
Tuệ hương đức hạnh cúng dường kính dâng
Pháp thù thắng tam vô lậu học
Giải thoát hương phiền não phá tan
Tri kiến hương phá chấp cúng dàng
Liên hoa ngũ sắc hào quang rợp trời
Nay đệ tử đôi lời giãi tỏ
Thỉnh Thánh Hoàng giá ngự điện trung
Chữ rằng hữu cảm tất thông
Khuông phù đệ tử hưng long thọ trường

Văn quan Hoàng Bơ

Trên điện ngọc rồng bay năm sắc
Dưới Động Đình ghềnh thác nguy nga
Mênh mông một dải giang hà
Ầm ầm sóng vỗ xa xa bạc đầu
Loài thuỷ tộc đâu đâu tìm đến
Vượt vũ môn xuất hiện thần long
Biến lên mặt nước lạ lùng
Rõ ràng Ông Bơ Thoải chân dung khác thường
Ông Bơ thoải đường đường dung mạo
Mặt nhường gương tiết tháo oai phong
Thanh xuân một đấng anh hùng
Toàn tài văn võ lầu thông mọi đường
Sáng tựa gương trần ai chẳng bụi
Bầu rượu tiên thơ túi sênh sang
Vua ban áo trắng đai vàng
Võ hài chân dậm vai mang đôi hèo
Cưỡi ngựa bạch vai đeo cung tiễn
Tay kiếm vàng trước điện bước ra
Thương dân trên cõi Sa Bà
Lòng tham chìm đắm đức hoà khó lên
Trước bệ ngọc Hoàng liền tấu đối
Lên cõi trần mở hội phúc duyên
Khâm sai Hoàng kíp băng miền
PHong lôi một trận nổi lên cõi phàm
Bạn tiên nữ xếp hàng rong ruổi
Cá kình nghê thẳng lối tiễn đưa
Sai quân dưỡng trực lên bờ
Trống dong cờ mở thực là nghiêm trang
Sắp hai hàng tàn vàng tán tía
Kiệu vàng son nghi vệ bát âm
Tuần vương nghỉ gót dừng chân
Hoạ thơ Lý Đỗ ca ngâm đọ cờ
Tiệc xong lại chèo đua bẻ lái

Truyền chèo về Bát Hải dong chơi
Quỳnh Côi,Phượng Dực mấy nơi
Sông Thao,sông Cả qua chơi Lục Đầu
Chơi khắp hết sông Cầu sông Mã
Truyền ba quân các ngả thi đua
Lên rừng lấy gỗ chò hoa

Đem về dâng tiến vua cha Động Đình
Ngự Bắc kinh,THăng Long quý địa
Phủ Tây Hồ tú khí danh lam
Dừng thuyền bái yết Mẫu Vương
Mẫu ban chấp chính cầm quyền vào ra
Cho coi sóc các toà cung nội
Riêng một bầu phượng ruổi loan ca
Đông Cuông, Tuần Quán các tòa
Cây cao bóng mát rườm rà tốt tươi
Đàn cá lội rõ mười không khác
Kết thành lầu dàn dặt đêm thanh
Trăng soi đáy nước thuỷ đình
Có thoi Hoàng thoãiinh xinh khác thường
Thoi sáng bắc kim cương lấp lánh
Biết bao người mến cảnh say sưa
Trách ai vô ý không ngờ
Qua không bái yết thực là khó van
Ai biết phép gia ban tài lộc
Độ cho người văn học thông minh
Thương ai hữu ý khánh thành
Nhân dân lạc nghiệp nông canh thuận hoà
Nền nông nghiệp dân ta giàu mạnh
Trên thị trường sát cánh năm châu
Bốn phương gió Á mưa Âu
Mối tình hữu nghị dài lau muôn đời
Đất linh địa Cảnh Ninh còn đó
Lập đền thờ tế đọ dân sinh
Hoàng về trắc giáng điện đình
Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường

Chầu lục

Sắc phong Chầu Lục Cung Nưong
Vốn dòng lệnh tộc quê hương non ngàn

Hữu Lũng Giang là nơi cát địa
Chín Tư ngàn tú khí là nơi
Chúa Tiên nghe lệnh vâng lời
Ở trong bệ ngọc, ra ngoài bàn loan

Đêm đông xuống trần gian báo mộng
Trần thị nưong tâm động bào thai
Mùa thu tháng chín ngày mưòi
Sinh ra Chầu Lục khác ngưòi trần gian

Đôi thung huyên vui mừng hớn hở
Khắp bản làng mừng rỡ bảo nhau
Mới hay như ý sở cầu
Sớm nâng niu ngọc, tối chau chuốt vàng
Chốn phòng loan đêm ngày dưỡng dục
Đặt tên Chầu Chúa Lục Cung Nương
Da ngà vẻ ngọc phi phương
Mặt huê hớn hở ,tính gưong làu làu

Vẹn một bầu nước trong leo lẻo
Trách ông trăng già sao khéo vẩn vơ
Vô tình ép buộc duyên tơ
Hay là con tạo thiên cơ bởi gì?

Lập tức thì đôi mươi tháng chín
Ba thu về xa lánh hồn nưong
Thung huyên buồn sầu thảm nhớ thương
Bùi ngùi trong dạ, ruột thường quặn đau

Mười chín thu thiên đình sai xuống
Nay dến ngày mãn hạn về tiên
Nỗi lòng thưong nhớ thung huyên
Cõi tiên nhưng vẫn hướng về trần gian
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,

Khăn xanh áo lục phất phơ
Kiềng vàng xuyến ngọc nhởn nhơ trên ngàn
Nét đoan trang ai nào dám đọ
Tính đành hanh đã có tiếng vang

Thung dung ghẹo khách qua đàng
Nhác trông tựa thể tiên nàng nguyệt nga
Lúc gặp hội năm ba thổ mán
Hiện ra người giả bán hàng chơi

Sơn lâm rừng võng cát đồi
Chín Tư Bắc Lệ là nơi quê nhà
Khi hội họp hằng nga giáng thế
Người phàm trần ai dễ biết đâu

Khắp hòa tam thập lục châu
Non nhân nước trí một bầu cảnh tiên
Đã đứng danh ở trên Nam Việt
Hóa phép mầu lẫm liệt ai qua

Nón buồm vai quảy lãng hoa
Khi vào Đèo Kẻng khi ra Công Đồng
Dạo chơi chốn non bồng bích thủy
Trở ra về Phố Vị Suối Ngang

Anh linh lừng lẫy thựong ngàn
Đàn tuần tháng chín Nam bang khấu đầu
Khắp hòa tam thập lục châu
Sơn lâm Mán Thổ quy đầu làm tôi

Văn thỉnh Ông Hoàng Tư

Hoàng Tư làm chúa Thủy cung
Đêm ngày giữ sổ đền rồng vua cha.

。Văn thỉnh Ông Hoàng Năm :

Ông Năm coi việc thượng thiên
Hình dung nhan sắc chúa tiên nào bì
Tướng uy nghi da ngà mắt phượng
Vẻ râu rồng khí trượng ung dung
Uy gia lục trí thần thông
Làm cho đất đá tung bay mịt mù.

。Văn thỉnh Ông Hoàng Sáu :

Hoàng Sáu hóa phép càng gia
Vua sai Ông trấn Hải Hà Nam Ninh.

Văn chúa bói cà phê

Ai lên tới chín tư châu thổ
Ngắm cảnh rừng bà chúa cà phê
Một vùng phong cảnh sơn khê
Trên ngàn tùng gió cuốn mây bay
Dưới điện tiền con phụng sự bà chúa Cà phê
Ai lên tới chín tư châu thổ
Ngắm cảnh rừng bà chúa cà phê
Một vùng phong cảnh sơn khê

Hồn thiêng sông núi danh tài còn ghi
Trong tích cũ Lê triều thái tổ
Một thôn nghèo mán đỏ trên nương
Lam chiều khói tỏa màn sương
Chim kêu vượn hót ven đường hoa chen
Ngày thiêng sổ chọn một giờ
Trời sai tiên nữ cầm cờ giáng sinh

Đêm thanh giờ tý hiện ra điện tiền
Khắp một vùng yên lặng màn đêm
Sao sa sáng tỏ ở bên thềm

Chợt nghe giáng hạ tiên nàng thánh linh
Dáng phong tư hoa kỳ đua thắm
Luyện phép tiên thái thượng lão quân
Tử vi xem tướng như thần

Bói trong gia sự mười phân vẹn mười
Đoán thần tướng thương dân chính đạo
Giải hạn tai chỉ bảo căn ro
Giận loài tàn bạo bất lương

Khuyên quay đầu lại tìm đường tu tâm
Mang tài cứu nước cứu dân
Chúa bà sáng tỏ trần phàm còn duyên
Loài bất lương thượng thiên an bài

Loài bất lương thượng thiên an bài
Giờ dần chúa ở thiên thai trở về
Khắp hang động sơn khê chúa dạo
Đức vua phong nữ đạo thần linh
Du thuyền yên thế cứu dân

Lập đền hương khói xa gần nhớ ơn
Tiên nhớ cảnh thủy sơn bắc địa
Giáng trần phàm cao lùng cà phê
Núi non trăng nước hương khê

Xá Ngự
Núi non trăng nước hương khê
Chim kêu vượn hót hạc bày dâng hoa
Môi son má phấn da ngà
Thơm thơm tóc phượng rà rà lưng ong
Chúa bà thơm thơm tóc phượng rà rà
Áo chàm khăn thắm đai hoa kiềng vàng
Khăn vắt ngang lưng đeo xà tích
Tai hoãn vàng vòng ngọc kim cương
Ấn phù đạo pháp cương thường

Ngự đồng phán bói chỉ đường trần gian
Có phen chơi cảnh bích động thanh nhàn
Ngự lầu hồng phủ tía thênh thang
Suối trong nước bạc rừng vàng

Núi rừng trùng trùng điệp điệp thang mây
Ngắm xem phong cảnh đền đây
Thác reo uốn khúc thông cây rườm rà
Trăng soi bóng liễu la đà

Rừng cấm chúa bà dạo bàn cờ ngự vui
Chúa bà cà phê hách danh trần phàm
Oai danh thần pháp chúa bà trừ gian
Đêm cùng ngày chúa soi xét nhân gian

Nghe chúa hạ lệnh giúp dân trừ tà
Danh thơm còn mãi vang xa
Tiếng lòng thổn thức chúa bà thương dân
Công người như nước như non

Trọn đời giữ tấm lòng son vì đời
Ai hay lẽ sao trời vật đổi
Lánh bụi trần về cõi hư không
Đồi cao còn dấu tiên rồng
Ban tiên đủng đỉnh gót hồng múa ca
Ngũ âm tay đàn tang tích tình tang

Tay đàn tang tích tình tang
Tiếng tơ tiếng trúc dịu dàng bẻ bai
Tiếng thổ tiếng mường khoan thai điểm đót
Cảnh lâm thiền vượn hót chim kêu
Mười hai cô thổ mán theo hầu

Muôn loài khắp chốn đâu đâu vọng cầu
Ba mươi sáu cửa động quy đầu làm tôi
Ánh đuốc kia sáng tỏ ngân hà
Đuốc soi sáng khắp gần xa

Soi cho đệ tử lộc tài bình an
Đệ tử con khấu đầu vọng bái
Xin chúa bà giáng phúc lưu ân
Độ cho đệ tử thiên xuân thọ trường.

Văn cô bé cửa suốt

Lòng thành dâng tiến tuần nhang
Thỉnh cô Cửa Suốt giáng đàn hôm nay
Ngoài khơi biển rộng sóng lay
Tiên cô Cửa Suốt về đây ngự đồng
Nhớ xưa tích cũ nhà Trần
Định sinh cô bé muôn phần tốt tươi
Đôi mắt phượng sáng ngời ánh nước
Tuổi thanh xuân vừa được đôi mươi
Biển Đông sóng vỗ lưng trời
Cù lao ai dựng ngoài khơi chập chùng
Đất thánh tích anh hùng ở đó
Sóng biển reo hoa cỏ tốt tươi
Mênh mông sóng nước mây trời
Lưới chăng buồm thắm ngoài khơi bập bềnh
Non sông đúc thiên linh xuất thế
Cửa nhà Trần cô bé đầu thai
Bẩm sinh đáng mặt anh tài
Thông minh trí tuệ văn bìa kiếm cung
Tài thao lược khắp vùng lừng lẫy
Bậc văn thơ đã dậy khắp miền
Buồm dương sóng lặng bể yên
Giặc Nguyên kéo đến phá thuyền hại dân
Xếp nghiên bút theo quân chính nghĩa
Lệnh tiên phong quyết phá quân thù
Ngày thời lách sóng ngao du
Hạ Long các động nhấp nhô đất trời
Cẩm Phả Bãi Cháy Hòn Gai
Cửa Then Cửa Suốt ra ngoài Cửa Đông
Giữ trọn vẹn non sông trời biển
Đưa nghĩa quân cập bến diệt thù
Đương cơn binh lửa mịt mù
Sổ sinh mãn hạn sang thu về trời
Sóng biển gợi nhớ người tiên nữ
Nước biển xanh thắm chữ lưu ly
Tấm thân vàng ngọc quản gì
Ơn cô Cửa Suốt khắc ghi muôn đời

__________________

Văn Cô chín

(Bản 1)
Nguyên xưa giá ngự đền Sòng
Quyền cai cửu tỉnh hầu trong bơ tòa
Cây sung cô lấy làm nhà
Cây doi làm cửa trông ra ngoài đền
Thanh Hoa cảnh lạ vô biên
Đời vua Minh Mệnh lập đền thờ ngay
Mẫu thời ngự chín tầng mây
Cô nay mắc võng ngự rầy cây sung
Âm dưong có mạch giao thông
Chín mươi chín giếng công đồng chảy ra
Đền thờ đừong cái vô qua
Lối vào Thanh Hóa lối ra Ninh Bình
Đồi ngang sơn thủy hữu tình
Đôi bên Long hổ đua tranh chầu vào
Vốn xưa cô ngự Thiên Tào
Bởi sa chén ngọc cung cao đế đình
Cho nên cô mới giáng sinh
Tuổi vừa tám chín gia hình còn thơ
Trần gian uốn lữoi đong đưa
Ai mà không biết tình cô khó chiều
Có khi cô ngự cây kiêu
Ai đi đến đấy ra điều đơn sai
Cô về tâu mẫu thiên đài
Thu giam hồn phách bỏ ngoài giang tân
Làm cho mê mẩn tâm thần
Làm cho chuyển động tấm thân mơ màng
Biết ra phải đến kêu van
Cô tha thời được bình an lại lành
Tiên cô có phép tàng hình
Sai năm quan tướng lôi đình ở trong
Phép cô lục trí thần thông
Cô ảnh đầu đồng xem bói được minh
Ai mà lễ bái tâm thành
Việc gì cô cũng chứng minh phán truyền
Dù ai tiến cúng về đền
Mùi hương thấu đến tự nhiên cô về
Hương xông thơm ngát bốn bề
Ngự đồng truyền phán việc gì chẳng sai
Ai mà xem bói cầu tài
Cùng trong gia sự chẳng sai chút nào
Âm dương phần mộ thấp cao
Cô nay soi xét việc nào chẳng sai
Phép cô linh ứng đại tài
Tam tòa lục bộ khâm sai động đình
Dù ai đổi số nhân sinh
Tuy rằng chữ thập cải hình chữ thiên
Phúc cho vô lượng vô biên
Sai năm quan tướng về miền cây thông
Có khi cô hiện thung dung
Dạo chơi khắp hết đàng trong đàng ngoài
Khi cô ngự cảnh bồng lai
Gỉa người thục nữ trêu người tình nhân
Cát đằng duyên hợp tấn tần
Dong chơi khắp hết hải thần ngao du
Khi về cực lạc tây cù
Phủ Nghĩa cho đến Đông phù giáp ba
Phủ Giầy chốn ấy bao xa
Lên tâu xuống rộng vào ra vẹn mười
Có khi bién hiện ra ngừoi
Thảnh thơi cô lại ngự đồi cây thông
Đàng ngoài cho chí đàng trong
Ai mà biết đến cô Sòng độ cho
Làm tôi đệ tử thánh cô
Dâng văn sự tích thỉnh cô giúp đền

Bản 2:
Gió thu thoảng ngát hương lan
Trăng soi chín giếng nước vàng long lanh
Thanh hoa sơn thuỷ hữu tình
Có cô Chín Giếng anh linh khác thường
Xinh thời hầu cận Mẫu Vương
Dọn hàng quán mát âm dương núi Sòng
Cầm đàn luyện khúc năm cung
Gọi hồn non nước dục lòng thế nhân
Cung thương gió Sở mây Tần
Hồ cầm vọng nguyệt hoa xuân mỉm cươi
Sự lòng cố quốc đầy vơi
Sông thu nước chảy thuyền xuôi ngược dòng
Xế chiều sương tản tuyết đông
Cóng hồ tạm biệt tạ lòng quân vương
Líu lo chim én gọi đàn
Ử ơ tiếng vượn gọi con canh trường
Sáng trời gà gáy tan sương
Còn vang khúc nhạc canh trường đầy vơi
Tuy rằng theo Mẫu về trời
Anh linh xuất hiện núi đồi Thanh Hoa
Cây sung cô lấy làm nhà
Cây lan cổ thụ lắm hoa nhiều cành
Đền cô sơn thuỷ hữu tình
Đôi bên long hổ đua tranh chầu vào
Minh đường tụ thuỷ hợp giao
Cây si cô mắc võng đào hoạ ca
Tháng hai nô nức gần xa
Rước vào Ba Dội rước ra đền Sòng
Âm dương đôi mạch giao thông
Chín mươi chín giếng công đồng chảy ra
Giữa đường chính sứ người qua
Trăng thanh gió mát hiện ra bán hàng
Ninh Bình,Thanh Hoá,Nghệ An
Kẻ vô cầu tự rưóc chân nhang về thờ
Lòng người như nuớc mùa thu
Thấm nhuần cây cỏ bốn mùa tốt xanh
Tay tiên tỉa lá vin cành
Hoa tươi quả chín để dành đời sau
Chân cô lả bước tới đâu
Mở đường nhân nghĩa bắc cầu vinh hoa
Nón buồm vai quẩy lẵng hoa
Khi vào xứ Huế khi ra Bắc thành
Bóng hồng đủng đỉnh non xanh
Trăng in đáy nước long lanh suối vàng
Gót tiên dong duổi dặm ngàn
Hoa phô sắc tím lục lam da trời
Lòng trần đục lắm ai ơi
Vô duyên hồ dễ mấy người gặp tiên
Vì dân đã nặng lời nguyền
Bể sầu chưa cạn cõi tiên chưa về
Cô vân ảm đạm chiều hè
Muôn dân thành thị thôn quê ơn người
Anh hùng nữ kiệt ai ơi
Linh uy quét sạch bầu trời sáng trong
Hồng dương rực rỡ tây đông
Trăng sao vằng vặc bể trong muôn đời
Thắp hương khấn nguyện Phật Trời
Nôm ra kính chúc mấy lời văn ca
Cô về trắc giáng điện toà
Đem nước chín giếng ban ra mọi người
Lòng trần đã rửa sạch rồi
Tu nhân tích đức muôn đời hiển vinh

(Bản 3)
Chim kêu vượn hót trên ngàn
Dưới khe cá bạc cá vàng chầu lên
Tam thai ngũ nhạc án tiền
Trăng thanh gió mát quần tiên hội đồng.
Khi vui ngự chiếc xe rồng
Lúc buồn gảy khúc đàn thông,tỳ bà
Ngự đồng yến vũ,oanh ca
Khoan thai cô lại về tòa sơn trang.
Rong chơi mười tám cửa ngàn
Tam thập lục động sơn trang phép mầu
Trở về Quán Cháo,Đền Dâu
Danh lam cổ tích một bầu cảnh tiên.
Cửu Tỉnh,Mẫu đã ban truyền
Quyền cô chấp chính khắp miền trần gian.
Dầu ai hữu sự kêu van
Cô thương những kẻ trần phàm u mê.
Những khi khuya sớm đi về
Thập phương tiến bái cô xóa đi lỗi lầm.
Ai mà ngạo ngược cường hung
Coi thường cô Chín đền Sòng không thiêng.
Hành cho điên đảo,đảo điên
Trăm muôn thứ bệnh liên miên tháng ngày.
Giận ai cô đã ra tay
Làm cho đau ốm hẹn ngày mạng vong
Làm cho bệnh ốp vào trong
Cơm ăn chẳng đựoc khiến lòng đầy vơi
Khi lạnh lúc toát mồ hôi
Đập đầu lạy đất bái trời mà kêu
Tìm cô cầu đảo bái kiều
Cô về phán bảo những điều nhỏ to
Cô thương chỉ bảo dặn dò
Nước tiên chín giếng cô cho lại lành.
Tiếng đồn cô Chín anh linh
Trong Nam,ngoài Bắc phụng tình làm tôi
Tiên dù lánh hạc về trời
Hồn thiêng vẫn ở lòng ngừoi thế gian

Bản 4
Bóng gương nga soi miền Nam Việt
Gặp bạn hiền ai biết rằng ai
Có tiên than nữ đan đài
Quản cai chín giếng nơi ngoài Sòng Sơn
So bề tài sắc ai hơn
Hoa ghen mặt ngọc liễu hờn mày châu
Cung tiên giá ngự long lâu
Sửa sang xiêm áo về chầu Mẫu Vương
Cảnh tiên thú vị lạ nhường
Cô đà dạo khắp bốn phương xa gần
Phép cô giá vũ đằng vân
Cứu người ngoài Bắc hiển thần cõi nam
Dấu thiêng cô để trong am
Cây si đánh dấu ngàn năm thành chồi
Nền son liệt truyện hẳn hoi
Ngũ hành bát quái luân hồi Đồ Thư
Phép cô biến hiện thần cơ
Nhờ ơn Quốc Mẫu đã dư thế thần
Tiên cô cứu trợ người trần
Ai hay nhủ bảo ,biết thân giữu gìn
Vâng lời Mẫu nhủ cô lên
Nhờ tay tạo hóa được lên Châu Trần
Muôn nhờ gặp chốn thanh tân
Nhường xa bạn học nhường gần bạn tiên
Ba trăng đã ước mười nguyền
Miếu thờ cô lập thạch bàn cây si
Sòng Sơn rừng suối đi về
Một mầu hương lửa bốn mùa gió trăng
Thanh tân lịch sự nào bằng
Lấy cây làm tán lấy trăng làm đèn
Thiếu cổ thụ cam toàn
Một màu hương khói bốn bên suối rừng đàn thông
Phách trúc vang lừng
Chim dâng quả cúng vượn dâng hoa hầu
Tiếng đồn khắp hết đâu đâu
Kẻ xin phép lạ người cầu bùa thiêng
Nén hương bát nước khấn nguyền
Lễ kêu cô chín trình lên bơ tòa
Tàn nhang nước thải ban ra
Uống vào bệnh đỡ ngay đà bình yên
Xin cô chắc giáng điện tiền
Cây si giếng nước là nền dấu xưa
Đồng cô hương khói phụng thờ
Mấy người đã dễ được nhờ lộc vinh
Trần gian lễ bạc tâm thành
Cô lên thượng tấu thiên đình thánh cung
Tai trừ lộc hưởng thiên chung
Bát thiên thụ hưởng thiên xuân thọ trường

múa quạt:
Quạt tầu ba sáu nan xương
Cô cầm tới quạt cô thương thanh đồng
Quạt xanh quạt trắng quạt hồng
Quạt trắng dưới thoải quạt hồng trên thiên
Đôi tay múa lượn cánh tiên
Lầu lầu thu nguyệt thượng thiên trên trời
Cánh tiên bay bổng tuyệt vời
Nhác trông tựa thể giáng người tiên nga
Quạt cho gió lộng sơn hà
Quạt cho nam nữ trẻ già vui tươi
Quạt cho chim hót hoa cười
Quạt cho mát rượi lòng người thế gian
Quạt cho sóng lặng bể an
Trăng sao sáng tỏ xua tan mây mờ
Trần gian căn số phải thờ
Chưa ra hầu hạ còn cơ còn đầy
Tưởng rằng thẹn gió e mây
Ai ngờ phút nhớ phút khuây chẳng ngờ
Khi vui múa quạt múa cờ
Múa quạt tiến mẫu múa cờ tiến vua
Dệt gấm thêu hoa:
Đền thờ khung cửi bằng vàng
Thoi ngà nạm ngọc thừa nhàn thêu hoa
Về đồng xe chỉ luồn sa
Chỉ thêu ánh tuyết kim sa ánh vàng
Mũi kim (thêu) đưa xuống nhẹ nhàng
Đưa lên khéo léo đảm đang thay là
Cô thêu thỏ lặn ác tà
Thêu non thêu nước thêu hoa thêu người
Tiều phu kiếm củi trên đồi
Sóng cồn mặt nước cá bơi giữa dòng
Cô thêu mấy áng mây hồng
Thêu nàng chức nữ ngự cung Quảng Hàn
Tay tiên dệt lụa thêu loan
Cát hồng tiên nữ tòa vàng vua cha

cô bơ bông
Nhang thơm một triện,trống điểm ba hồi
Đệ tử con, dâng bản văn mời
Dẫn sự tích thoải cung công chúa
Tiền duyên sinh ở:thượng giới tiên cung
Biến hóa lên về Động Đình trung
Thác sinh xuống ,con vua thoải tộc
Điềm trời giáng phúc ,thoang thoảng đưa hương
Mãn nguyệt liền,hoa nở phi phương
Da tựa tuyết ánh hường tươi tốt
Hoa cười ngọc thốt,nét ngọc đoan trang
Áo trắng hoa,chỉnh triện dung nhan
Tươi vẻ ngọc diện càng tươi sáng
Tóc mây hương thoảng,da trắng lạ lùng
Điểm yên chi,má đỏ hồng hồng
Đôi mắt phượng lóng la lóng lánh
Tai đeo vàng cánh chân dận hài hoa
Điệu lưng ong dáng ngọc thướt tha
Chuỗi tràng mạng kim sa đài các
Mỗi ngày một khác,vẻ đẹp quá ưa
Áo bạch bào phơn phớt hương đưa
Chiếc lồng cổ hây hây xạ nức
Động lòng quân tử trạnh dạ văn nhân
Nói về tài cô tài vẹn mười phân
Nói về sắc mười phần nhan sắc
Áo hoa quần trắng, tóc phượng lưng ong
Chỉnh chiện thay nhan sắc não nùng
Vịnh thơ phú ngân nga đàn hát
Phấn nhồi má hạc,sáp điểm mày ngài
Cô mặc áo màu phơn phớt lòng trai
Hài mỏ phượng khoan thai chân bước
Đàn cầm thánh thót dạo khúc năm cung
Văng vẳng nghe tiếng nhạc lạ lùng
Điểm đót nhẹ giục lòng quân tử
Ba ngàn tiên nữ trăm ả theo hầu
Người vui mừng sắm sửa trầu cau
Kẻ hầu hạ nâng khăn sửa túi
Éo le cô nhiều lỗi cách điệu trăm phần
Người thanh tân nết cũng thanh tân
Người lịch sự thêm càng lịch sự
Hằng Nga tiên tử cung quế Quảng Hàn
Vấn khăn chầu áo ngự điểm trang
Lược ngà chải,gương loan điểm đót
Khăn hồng chau chuốt chuỗi ngọc lưu ly
Vẻ thướt tha tính nết nhu mỳ
So mọi vẻ cầm kỳ thi họa
Truyền chim nhắn cá trăm sự đinh ninh
Gẩy đàn ca tang tính tang tình
Tiếng thánh thót giọng loan to nhỏ
Phỉ lòng trăng gió hội ngộ bạn tiên
Chốn Ba Bông cảnh sắc thiên nhiên
Non nọ nước ấy miền sơn thuỷ
Ấy mong tri kỷ gió lạnh sương rơi
Khen trăng già sao khéo trêu ngươi
Tiên thượng giới,bạn người hạ giới
Hoa đào còn đợi,sao thấy gió đông
Đợi rồi mong nào đã phỉ lòng
Riêng chỉ đẻ tấc lòng bối rối
Gió trăng đã trải quý tộc thiết tha
Bỗng hay đâu non nước la đà
Cánh chim nhạn cao xa bay bổng

Trời Nam Hải mây lồng năm sắc,
Cõi Bắc Sơn vằng vặc trăng sao.
Bốn mùa hoa nở Đông Đào,
ó cô Bơ Thoải tiền triều hiển linh.
Tóc mườn mượt rung rinh bóng liễu,
Thẳng đường ngôi , thẳng chiếu trần gian.
Cong cong nét liễu nằm ngang,
Long lanh mắt phượng lồng gương đôi hình.
Vẻ xinh xinh da ngà điểm tuyết,
Má hồng hồng vẻ nguyệt tô son .

Thanh xuân đương độ trăng tròn,
Mày ngang bán nguyệt dương đình nở hoa.
Áo mớ ba chân hài mỏ phương,
Lưọc đồi mồi, nhẫn nhọc luồn tay.
Gương soi phấn điểm ai tày,
Cổ đeo chàng hạt, đôi tai hoán vàng.
Vẻ dịu dàng,càng thêm linh hiển,
Cô ngự đồng , phán chuyện xa xôi.
Vân du góc biển ,chân trời
Độ cho đệ tử muôn đời bình an.
Đò ai cắm ở bên giang.
Có lòng chở cô Bơ tôi sang với hay không

Hỡi chú lái đò!
Cô nổi tiếng hò khoan(khoan khoan dô khoan)
Chân cô bước xuống thuyền(khoan hò dô khoan)
Phách nhất cô ơi(khoan hò dô khoan)
Phách nhì cô bẻ lái (Khoan khoan dô khoan)
Phách ba cầm chèo
Ghềnh đá cheo leo
Trăng thanh gió mát
Cầm vững tay chèo
Vượt Thác chèo ra
Sao Đẩu ngân hà
Dưới chân mây bạc
Sóng vàng nhấp nhô
Cá lưọn từng đàn
Trắng xanh đen đỏ
Tôm vàng nhởn nhơ
Kìa trên Ba Bơ
Tới cảnh tới chùa
Đền xinh cảnh lịch
Bốn mùa phong quang
Thuyền rằng thuyền cô
Đã tới bến rồi
Xin cô gác mái chèo bơi cô lên đền.
Hoa đào còn đợi gió đông,
Xót người thục nữ, khăn hồng chưa trao.
Vẻ thanh giá ngọc càng cao,
Biết đâu quân tử mà trao duyên hài.
Nhớ lời mẫu gọi cô lên,
Một phen gắn bó hai phen hẹn hò
Mẫu dặn cô điều nhỏ tiếng to
Hương Hoa thơm ngát bốn phương lạ lùng
Cô thương lấy ghế cô cùng….

văn cô ba thoải ( văn cô ba bông)

Hàn Sơn tụ khí chung linh
Có Cô Ba Thoải giáng sinh phù đời.
Hỡi ai đi ngược về xuôi ,
Sông bao nhiêu nước ơn người bấy nhiêu.

Nhớ xưa tích cũ Lê triều,
Có cô Ba Thoải mĩ miều thanh xuân.
Khăng khăng lắm vững cơ trần,
Phò Lê diệt Mạc,bao lần xông pha
Ba Bông chốn ấy quê nhà
Vì đời vững lái vượt qua thác ghềnh.
Thuyền nan rẽ sóng xung xinh,
Đón người vì nước vì tình non sông.
Hàn Sơn ,Phong Mục , Ba Bông,
Ấy nơi đón khách thoát dòng gian nguy
Qua cơn binh lửa bất kỳ,
Ngọc chìm đáy nưóc cô về thuỷ cung
Giương tay ngọc hái hoa bẻ quế
Vin cành hồng chẳng ngại gian nan
Giúp người thoát ách cơ hàn
Đưa đưòng thoát khỏi lầm than đoạ đầy

Cô lênh đênh trên chiếc thuyền rồng
Êm trời bẻ lái, sóng to vững tay chèo

Lên tiếng hò khoan
khoan khoan dô khoan
phách rằng phách nhất
khoan khoan dô khoan
chân cô bước xuống thuyền
khoan khoan dô khoan
phách nhì cô dậm nhịp
khoan khoan dô khoan
phách ba cô cầm chèo
Cô mở lái chèo ra
trăng thanh gió mát
Cô đã chèo bơi
Cô chèo tới nơi
Tới nơi phủ bóng
Tới tỉnh Ninh Bình
Nghệ An Thanh Hoá

Tới phủ Thừa Thiên
Cô Ba lênh đênh
Với chiếc thuyền rồng
Chèo đi tứ tỉnh
Tới đền Lảnh Giang
Ngắm cảnh ngắm đền
Đền xinh cảnh đẹp
Bốn mùa phong quang
Thuyền rằng thuyền cô
Đã tới bến rồi
Xin cô gác mái chèo bơi cô lên đền

Ấy nơi cổ tích danh lam
Qua cơn binh lửa tan hoang cả rồi
Kìa nơi vận đổi sao rời
Lòng cô Bơ đau sót ngậm ngùi bâng khuâng
Kinh kì cô kíp rời chân
Tìm nơi cảnh phật nương thân tháng ngày.
Hoa đào còn đợi gió đông,
Xót người thục nữ, khăn hồng chưa trao.
Vẻ thanh giá ngọc càng cao,
Biết đâu quân tử mà trao duyên hài.
Nương dâu một phút biến giời
Bụi trần rũ sạch ra người cung tiên
Thuyền bè xuôi ngược các miền
Nhớ ơn công đức lập đềnkhói nhang
Lê triều sắc tặng ra ban
Anh hùng nghiêu nữ trung can muôn đời
Dẫu rằng nước chảy hoa trôi
Sông kia dù cạn ơn người còn ghi

Đêm thanh hiện giữa Thác Hàn
Tay tiên cô gảy cung đàn nam thương
Độ người cách trở viễn phương
Bắc cầu Chức Nữ, Ngưu lang đợi chờ
Thuận dòng lá thắm đề thơ
Kẻ mong trực tiếp người chờ có khi
Ba Bông biến hiện đi về
Trăng thanh gió mát canh khuya bán hàng
Nào là kẻ Bắc người Nam
Cầu sao được vậy về đền Ba Bông
Hài cườm nón trắng tiến dâng
Tôn nhang phụng sự dốc lòng không sai
Biết ra ban lộc tiếp tài
Buôn may bán đắt gặp người gặp duyên

Ai mà bất chứng đảo điên
Nắm bạc nhiều tiền cũng đổ ra sông
Thương ai chấm lính nhận đồng
Hiếu trung trọn vẹn tam tòng đảm đang
Thương ai núi ngọc non vàng.
Giận ai cô để nhỡ nhàng bể khơi
Giận thời uống nước cầm hơi
Khi mê khi tỉnh khi chơi khi cười
Bệnh làm tựa thể giếng khơi
Mênh mông lai láng biết trời phưong nao
Dò sông sông chẳng đủ sào
Dò bể bể rộng trời cao mấy tầng
Xem ra mới biết Sự lòng
Tìm về Thoải phủ Ba Bông ,Thác Hàn
Kim ngân, sớ điệp lập đàn
Dâng văn kiều thỉnh Thác Hàn Ba Bông
Thuyền rồng nón trắng tiến dâng
Khăn điều áo thắm tiền trăm, trầu trình
Hình nhân lốt trắng xinh xinh
Cứu cho lại được yên lành như chơi
Canh ba biến hiện ra người
Chiếc thoi bán nguyệt chèo chơi giữa dòng
Thác hàn tới ngã ba bông
Thuận buồm xuôi gió thong dong đi về
Bầu trăng túi gió đè huề
Khi chơi Phố Cát lúc về Đền Dâu
Dù ai buôn bán đâu đâu
Mười hai tháng sáu rủ nhau mà về
Dù ai buôn bán trăm nghề
Mười hai tháng sáu thì về đền cô
Cô bơ công chúa hách danh
Mười hai cửa bể quyền hành trong tay
Thuỷ cung hội yến đêm ngày
Có lệnh Mẫu gọi, về ngay Thác Hàn
Danh tiếng đồn cô bơ thoải khôn ngoan
Cứu sinh cũng lắm độ oan cũng nhiều

VĂN QUAN HOÀNG BẢY BẢO HÀ
Gió nam thoảng đưa hương bay ngào ngạt
Bóng ác tà đã gác non tây
Trăng in mặt nước vơi đầy
Bảo Hà có tích xưa nay còn truyền
Quan Hoàng Bảy trần miền Băc địa
Hợp binh hùng lục thuỷ Thao Giang
Quân cơ mưu lược luận bàn
Doang trung thường có hai hoàng vào ra
Quan Hoàng Bẩy Bảo Hà chính vị
Cùng tướng công đệ nhị Hoàng Hai
Can qua dâu bể biến dời
Anh hùng xưa đã ra người cung tiên
Nhớ công đức lập đền phụng sự
Thổ, Mán, Nùng tiên nữ dâng hoa
Thú vui điếu khách bàn trà
Phong lưu thuốc cống Bảo Hà dâng ông
Hoàng hoa tửu khăn hồng gối xếp
Ngụ tính tìnhphong nguyệt hoạ ca
Nhắn ai lên đất Bảo Hà
Nếm mui phong nguyệt ấy là thần tiên
Cõi Bắc địa còn truyền cổ tích
Quan Bảo Hà thực đích trung quân
Sinh thời làm tướng trung thần
Tấc lòng yêu nước thương dân hãy còn
Dẫu bể cạn non mòn cũng quyết
Thử ra tài cho biết oai danh
Bao phen lẫm liệt tung hoành
Định an xã tắc đề binh cõi ngoài
Đất Lào Cai là nơi dụng võ
Quyết ra tay đội ngũ tiến công
Biên cương súng nổ đùng đùng
Sa trường sương núi máu sông chẳng nề
Đem quân về Thất Khê phòng thủ
Đền Bảo Hà lạc thú huê viên
Mãn tuần chiếu hạc nồi thiên
Tấm thân thoát lánh nghiệp duyên cõi trần
Bỗng một trận sầu vân ám kết
Hiện chân hình dạo Bắc hết Nam
Vui cùng nước biếc trăng ngàn
Tót tươi quả lạ trăng vàng đìu hiu
Độ dân xã ngày Nghiêu tháng Thuấn
Cõi Việt Nam Bắc trấn oai danh
Từ bi cải dữ làm lành
Chọn ngươi nữ tú nam thanh chấn đồng
Kẻ xuôi ngược dưới sông trên bộ
Ai khẩn cầu tế độ thì qua
Hoàng về trắc giáng điện toà
Hộ trì đệ tử vinh hoa thọ trường.

VĂN QUAN HOÀNG BÁT

Thỉnh:
Long cung thượng đế sắc phong
Quyền cai đệ bát đức ông nhiệm màu
Trước gió thoang thoảng mùi hương
Ngai vàng lồ lộ long nhan lầu lầu

Dọc:

Đệ tử con khấu đầu phụng sự
Tấu Động Đình hoàng tử Long Cung
Khâm thừa thượng đế sắc phong
Quyền cai Đệ Bát Đức Ông nhiệm màu

Khi lên chùa Ngọc Hoàng thượng đế
Khi trở về ngự chốn Long Cung
Có phen biến hóa thần thông
Lốt vàng chìm nổi bể đông dư nghìn

Khi hiện ra tam đầu cửu vĩ
Dưới thủy tề nước rẽ làm đôi
Tự nhiên nổi trận phong lôi
Thấy trên mặt nước có đôi bạch xà

Lệnh truyền ra bất phân thời khắc
Thét tiếng vang chớp giật mưa sa
Ngự thời về chốn Diêm La
Vào chầu thượng đế Vua Cha Động Đình

Phú:
Giá ngự lên cứu dân độ thế
Lương uy trời sửa trị quần sinh
Muôn năm hương khói miếu đình
Tà ma cũng phục yêu tinh cũng hàng

Lên thượng thiên cưỡi mây ngăn gió
Ngọn cờ đào thẳng trỏ đường tiên
Có phen chơi cảnh lê viên
Lầu lầu thu nguyệt soi bên Ngân Hà

Thơ:
Khi thong thả bàn trà điếm nước
Họp bạn tiên, tửu, thuốc, thi ngâm
Dập dìu tài tử giai nhân
Kẻ dâng khăn ngự người dâng xuyến ngà

Khi chắc giáng sa hà biến hóa
Ngự vân long xa mã trì khu
Thanh nhàn cưỡi hạc ngao du
Biển hồ đôi lúc non vu đôi lần

Bao thế giới mặc lòng thong thả
Cảnh non bồng chi xá trần ai
Phiêu diêu tứ phủ điện đài
Ba mươi sáu vạn cõi ngoài tràng sinh

Lên thiên đình khâm thừa ngọc ấn
Quyền binh hùng lĩnh ấn binh nhung
Tả ban văn tướng anh hùng
Hữu ban võ tướng hội đồng đứng trên

Phó kim liên hiện hình biến tướng
Giá ngự đồng ngọc chưởng long phan
Triều thần văn võ bách quan
Thủy binh có hội các quan về chầu

Quân đứng hầu cung đeo kiếm dắt
Tùy lệnh hành cờ phất trống rung
Có phen nổi trận đùng đùng
Ầm ầm sóng cuộn mênh mông giang hà

Giáng bản đền trừ tà trị bệnh
Phép anh linh hiển thánh cứu dân
Ra uy chí chính chí nhân
Soi gương khúc trực, cầm cân công bình

Tấm lòng thành tùy tâm sở nguyện
Giáng phúc lành ứng hiện hà sa
Ban tài ban lộc đề đa
Trừ tai dẹp ác tống ra biên ngoài

__________________

Ông Chín Cờn Môn

Hương một triện lòng thành dâng tiến
Cung thỉnh mời Ông Chín Cờn Môn
Khâm thừa thượng đế chí tôn
Sai Ông Hoàng Chín Cờn Môn giáng trần

Trên chín bệ cao thâm võng cực
Dưới bách thần mộ đức kinh luân
Cù lao chín chữ quần thần
Sinh ông Hoàng Chín kinh luân gồm tài

Văn thơ phú sánh ngài Đỗ Lý
Võ lược thao cái thế Tôn Ngô
Cung tên mã thượng giang hồ
Tuổi vừa đôi tám đăng khoa triều đình

Bẩm sinh thành công minh chính trực
Quyết về đời ra sức lược thao
Gặp cơn sóng gió ba đào
Mười hai cửa bể sớm chiều xông pha

Cửa Cờn Môn dựng cờ soái lĩnh
Lệnh ông truyền nghiêm chỉnh ba quân
Quyết lòng vì nước vì dân
Trấn an cửa bể dẹp quân bạo cường

Ông mở đường dân an quốc thái
Dùng phép màu cứu độ nhân sinh
Muôn dân hưởng phúc an lành
Nêu cao khí tiết oai danh muôn đời

Nước dù cạn công người không cạn
Đá dẫu mòn gương sáng còn soi
Anh linh lưu dấu muôn đời
Cửa quan rộng mở cứu người hữu nhân

Ngẫm cơ tạo xoay vần sống thác
Hãy tu đi rồi đẻ ngày mai
Xưa nay sinh hoá ở đời
Ông Hoàng giáng thế cứu người tồn sinh

Phật hữu tình từ bi phổ độ
Quyết lánh đường có có không không
Làm nên thiên tứ đỉnh chung
Cho người có đức có công đó mà

Chữ tu dưỡng gương nga vằng vặc
Bóng soi người hữu đức hữu nhân
Lánh đường đạo tặc tham sân
Tu nhân tích đức ngàn năm vẫn còn

Đức nhân sánh càn khôn vũ trụ
Công ơn người muôn thuở không phai
Nhang thơm dâng trước tiền đài
Nhớ ngày Ông Chín ra đời cứu dân

Tiết trùng cửu quy thần hạc lánh
Nhớ ơn ngài dâng cánh hương hoa
Rượu quỳnh rót chén Đồ tô
Chúc Hoàng muôn tuổi đề thơ hoạ vần

Văn ông Hoàng Mười

Cành hồng thấp thoáng trăng thanh ,
Nghệ an có đức thánh minh ra đời .
Gươm thiêng chống chỉ đất trời
Đánh Đông , dẹp Bắc việc ngoài binh nhung .

Thanh xuân một đấng anh hùng .
Tài danh nổi tiếng khắp vùng Trời Nam .
Hai vai nặng gánh cương thường ,
Sông Lam sóng cả , buồm dương một chèo .

Dựng nền đức Thuấn nhân Nghiêu ,
Sóng yên bể lặng sớm chiều thảnh thơi .
Khi Bích động lúc Bồng lai ,
Non nhân , nước trí mọi nơi ra vào
.
Cỏ hoa hớn hở đón chào .
Nhớ xưa Lưu Nguyễn lạc vào Thiên thai .
Trời Nam có đức Hoàng Mười ,
Phong tư nhất mực tuyệt vời không hai .

Nền chí dũng , bậc thiên tài ,
Văn thao – Võ lược tư Trời thông minh .
Tiêu dao di dưỡng tang tình .
Thơ Tiên một túi – Phật Kinh trăm tờ .

Khi Phong nguyệt , lúc bi từ .
Khi xem hoa nở , khi chờ trăng trong .
Khi Thiếu lĩnh , lúc non Bồng ,
Cành cây mắc võng , lòng sông ngự thuyền .

Người Thành thị , khách Lâm tuyền ,
Nam thanh nữ tú mình quyền bóng sang .
Phong quang đẹp ý Đức Hoàng .
Khác nào Thu cúc – Xuân lan tới tuần .

Xiết bao bể ái , nguồn ân .
Ban Tài , tiếp Lộc , thi nhân , thi từ .
Cát đằng thuận gió xuân đưa ( cát đằng là 1 loài hoa-)
Xui lòng quân tử đề thơ hảo cầu

Năm ba Tiên nữ theo hầu ,
Trăm hoa cài tóc , nhiễu Tàu vắt vai .
Phong hoa tuyết Nguyệt đượm mùi ,
Dâng câu thiên bảo chúc lời thăng long
.
Trần duyên chưa trút được lòng ,
Đường mây sớm trở xe hồng thượng Thiên .

Hò Nghệ An:
Hò ơ
Nước sông Lam rằng trong rằng đục
Núi hồng lĩnh thì mỗi đỉnh mỗi cao
Trăng thanh ngoạn cảnh vườn đào
Vầng trăng vằng vặc ba sao giữa trời
Đất lề quê thói nghệ An
Miếng chầu cau đậu dâng quan Hoàng Mười

Sông Lam Hồng Lĩnh đẹp như tranh
Tạo hoá xưa kia đã lập thành
Muôn thuở núi sông bền vững mãi
Đất Nam Đàn Nghệ -Tĩnh vẫn còn danh.

Đất Nghệ An có anh hùng hào kiệt
Tiếng Ông Mười lẫm liệt ngàn xưa
Vung gươm lên ngựa đề cờ
Gươm thiêng ra sức ngựa hồng lên yên
Nghe thường hội nghị quần Tiên ,
Nghe tin người đến thiên duyên chạnh lòng .

Vân tiên mượn cánh chim hồng ,
Xin người soi tỏ tấc lòng cho chăng ?
Cầu Ô đem bắc sông Ngân ,
Ngồi trong cung Quảng đêm Xuân mơ màng
.
Bóng trăng soi tỏ canh trường .
Đã cam tấc dạ tuyết sương cùng người .
Thủy tiên dìu dặt đón mời ,
Bấy lâu khao khát đầy vơi chạnh lòng .

Vượt bể đào tới ngàn xanh .
Đường Tiên cảnh cũ nặng tình nước non .
Trúc xinh cô Quế cũng giòn .
Phù dung yểu điệu – Mẫu đơn não nùng .

Ngày ngày lên núi ngóng trông .
Đỏ hai khóe hạnh chờ mong Đức Hoàng .
Nhớ xưa hẹn ngọc , thề vàng .
Mừng nay tỏ mặt Đức Hoàng tới nơi

Lên núi rồi lại xuống đồi ,
Dưới trăng luống những đứng ngồi ngẩn ngơ .
Vào rừng hái lá đề thơ ,
Cậy đôi cánh Nhạn tin đưa tới người .

Cõi Trần mở tiệc mừng vui .
Đông về nhớ Đức Hoàng Mười giáng sinh .
Rượu đào kính chúc Thánh minh .
Phong hoa , tuyết nguyệt phẩm bình mấy chương .

Ngẫm câu Thế sự vô thường
Tấc son mượn nước cành dương tưới nhuần
Vắng người vắng cả mùa Xuân .
Nhớ người vì Nước , vì Dân , vì Đời .

Thế gian nhớ miệng Hoàng cười
Nhớ khăn Hoàng chít , nhớ lời Hoàng ban .
Khi phố Cát , lúc đồi Ngang ,
Nón kinh vó ngựa , dăm ngàn tiêu dao .

Đường đường cung kiếm anh hào ,
Túi thơ , bầu rượu sớm chiều sênh sang .
Hèo hoa chảy hội Tiên hương
Chấm đồng nhận lính khắp miền Đông Tây .

Khi nương gió , lúc cưỡi mây .
Khi rung khánh ngọc , khi lay chuông vàng .
Hoàng về gối xếp ai mang ,
Hèo hoa ai vác ngựa vàng ai trông .

Lệnh truyền cô Quế , cô Hồng ,
Hèo hoa , gối xếp , đèn lồng tay mang .
Cô Lan , cô Huệ xếp hàng ,
Gióng yên , dắt ngựa lên đàng vân du .

Thuyền Rồng thấp thoáng chèo đưa ,
Tinh kỳ nhã nhạc Hoàng về Nghệ an

__________________

Văn cô cả Vân Đình

Trời Nam tú khí trung linh
Ứng Hoà có xã Vân Đình danh vang
Non xanh nước bạc đồng vàng
Bốn phương tấp nập phố phường đông vui
Bao cơn vật đổi sao dời
Dấu xưa còn lại nhớ người nữ trinh
Có cô Đệ Nhất Vân Đình
Theo dòng nước bạc anh linh khác thường
Xót đời duyên trái tang thương
Mượn dòng nước bạc thân phàm xá chi
Cõi tiên cô đã trở vê
Xót người tiết hạnh số ghi thiên đình
Sắc phong Cô nhất hiển danh
Lại ban phép tắc quyền hành trong tay
Cho về chốn cũ tháng ngày
Cứu người trị bệnh ra tay phép màu
Thương người cuốc bẫm cày sâu
Cứu người thoát ách cơ cầu gian nan
Dù ai vượt núi băng ngàn
Kêu cô đệ nhất mở đường khai thông
Thương ai chấm lính nhận đồng
Soi đuờng chính đạo thoát vòng u mê
Dù ai bệnh hoạn trăm nghề
Một bầu tiên dược đem về cứu cho
Vân Đình đã nức tiếng cô
Kẻ đem trả lễ người vô cầu tài
Dâng cô quả nón đôi hài
Đòn cong quảy đãy hoa tai bấm vàng
Khi chơi Hương Tích đèo Ngang
Tế Tiêu ,Cầu Rậm ,Ba hàng đồi xanh
KHi chơi suối Rút Hoà Bình
Sông Bôi ,Chợ bến gập ghềnh chèo đua
KHi chơi thành thị kinh đô
Khi chơi nhị thuỷ Tây hồ cảnh thanh
Nủa đêm giờ Tí hiện hình
Đua thuyền bẻ lái rành rành trên sông
Trẻ gìa gái trai một lòng
Kêu cô đệ nhất ngự đồng cứu sinh

__________________

Văn cô đôi thượng

Thiên Thai là cảnh bồng lai
Tấu Cô Đôi Thượng đại tài hái hoa
Hầu vua hầu mẫu ba toà
Tiếng tăm lừng lẫy chúa bà yêu thương
Về đồng đánh phấn soi gương
Lược ngà chải chuốt vành dây đội đầu
Rong chơi quán Sở tần Lâù
Xe giá lên chầu thưọng đế vua cha
Đệ tử Cô vô số hằng hà
Chiêu tài tiếp lộc gần xa cho đồng

Hầu vua hầu mẫu bơ toà
Vua cha cũng quý, chúa bà yêu thương
Về đồng đánh phấn soi gương
Khăn xanh lấy chít vành dây đội đầu

Rong chơi quán Sở Tần lâù
Loan giá lên chầu thưọng đế vua cha
Đền thờ Cô vô số hằng hà
Ban tài tiếp lộc gần xa cho đồng)
Đứng trên ngàn rừng xanh ngan ngát
Thấy cô về ngỡ Phật quan âm
Tay đàn miệng hát ca ngâm
Điểm đa điểm đót tiếng trầm nhặt khoan
Vượn trên non ru con rầu rĩ
Dưới suối ngàn chin năn nỉ véo von
Vui về thú cảnh Đông cuông
Trên ngàn cô thượng ca ngâm chơi bời
Cảnh núi rừng sương rơi lác đác
Thú hữu tình càng ngự càng vui
Ba gian lầu mát thảnh thơi
Sớm rong đỉnh núi tối ngồi sườn non
Ca rằng tang tính tình tang
Ai ơi có biết cô ngàn tôi chăng
Bốn bề hiu quạnh vắng tanh
măng tre măng lứa mọc xanh đầy ngàn
Chắp tay bái lạy cô ngàn
Sơn lâm công chúa giáng đàn chứng đây
Trần gian hồ dễ ai hay
mời cô lai giáng đền này chứng minh
Hiệu cô là công chúa Sơn tinh
mặt tròn vành nguyệt má in phấn hồng
Da cô trắng tựa tuyết đông
tóc dà dà biếc lưng ong dịu dàng
Chân cô đưa nhởn đưa ngang
Bước nào bước ấy tiên nàng nguyệt nga
Chạnh lòng vàng đá người ta
Chau mày quân tử xót xa yêng hùng
Mỗi năm đẹp một não nùng
Dạy chim oanh hót bạn cùng văn nhân
vẻ nào vẻ chẳng thêm xuân
éo le nhiều nỗi thanh tân chơi bời
Tốt tươi miệng nở hoa cười
Đáng xinh đáng lịch đáng người thuyền quyên
nàng ân nàng ái kề bên
Cô Lan cô Huệ chúa tiên thượng ngàn

Non xanh nước biếc suối vàng
Đông cuông cảnh ấy lại càng lâng lâng
có phen cô dạy ngưòi rừng
nói ra trăm tiếng giống chung ngôn từ
Cô theo hầu Diệu tín thiền sư
Anh linh nổi tiếng Đông Cuông Từ Sơn Lâm
Ngự sơn lâm đông cuông tuần quán
Cô Đôi ngàn vạn phép anh linh
Tiên Cô biến hoá hiện hình
Cung thỉnh các bộ sơn tinh ngự về

Chữ biển đề Đại vương Lê Mại
Phép Khuông phù quốc thái dân an
Thỉnh cô chứng giám đàn tràng
Độ cho đồng tử an khang đời đời

__________________

Cô Đôi Thượng Ngàn

Dâng văn cô đôi thượng ngàn
Sơn tinh công chúa lai loan ngự về
Hầu vua hầu mẫu tam tòa
Tay tiên gót ngọc vào ra sớm chiều
Môi son má phấn mỹ miều
Tiêu giao một thú hữu tình bao la
Quảng bình thanh hóa vào ra
Lẵng hoa cô quẩy dáng người thướt tha
Đông cuông tuần quán bảo hà
Dạo chơi lũng cú tà pình sa pa
Xuân về đồi núi nở hoa
Chân quán xà cạp vô qua ninh bình
Cô đôi càng nhìn đồi núi càng xinh
Cô chơi bốn mùa gió mát trăng thâu
Hoa thơm cỏ lạ mây mầu ấm êm
Vận thú rừng sim ao cá
Đọn măng giang măng nứa măng tre
Có bạn tiên đủng đỉnh ra về
Nón tiên hải xảo lãng khuê ngạt ngào
Sớm sông lô tối cô vào tuần hạc
Bạn tiên ngồi đàn hát líu lo
Rượu tăm hiến đủ ba vò
Cơm lam thịt kính khế chua măng vầu
Hoa cẩm chướng trà mi đua nở
Đóa mận đào rực rỡ phô hương
Đêm đêm dạn dầy tuyết sương
Mà sao cô đôi trên non có một mình
Rừng thu trăng gọi hòa bình
Hoa phô sắc thăm bên hình thác reo
Nước suối lượn qua đèo róc rách
Ngôi đền thờ tùng bách phất phơ
Ngoài bể nam cá lượn lửng lờ
Trên ngàn chim liệng cứ ngẩn ngơ từng đàn
Đội ngư phường đua chèo bẻ lái
Vượt lên hình thác thác cái ghềnh con
Thác chèn bắc nhịp hò khoan
Phố lu trai ngút cô lại sang chơi đền và
Nón tu lở áo hoa đủng đỉnh
Đàn ngũ âm tang tính tình tang
Đêm thanh mắc võng giữa ngàn
Bạn tiên hội họp khúc đàn reo ca
Phép tiên biến hiện núi giùm vô qua
Tức thời cô về tới ỷ la
Đi tới đèo kẻng lại ra công đồng
Tay tiên múa lượn khúc rồng
Non bồng chốn ấy yên viên vui vầy
Mây thấp thoáng trăng cao lặng lẽ
Ánh sao trời khéo vẽ cảnh tiên
Nhớ ơn cô bản mường ghi nhớ
Lập đền thờ cô thượng tối linh
Bài sai tối thiểu lục cung
Nàng ân nàng ái vốn dòng
Tính cô hay măng trúc măng gia
Măng tre măng nứa cơm lam chè gừng
Tính hay sim mái đi tìm
Thiều quang sáng tỏ núi đồi
Trời một bầu xuân sắc tốt tươi rườm rà
Lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa
Cô đôi đốt đuốc vào ra sớm chiều
Chiếc gùi mây nặng trĩu lưng đeo
Nón tiên hải xảo mỹ miều xinh tươi
Con dao thoai tui vóc bên người
Vin cành hái quả nói cười líu lo
Hái đào lê cam quýt nhãn dừa
Bạch lê hồng thị vải thiều chanh dây
Trời một bầu phong nguyệt vô biên
Lên rừng hái qủa đào tiên cô đem về
Trên ngàn xanh cam quýt xum xuê
Tay tiên bẻ lá vin cành hoa thơm quả ngọt hái dành đời sau
Chân cô đã bước tới đâu
Gieo mầm nhân nghĩa bắc cầu kim hoa
Cô đẹp như sao bắc đẩu sông ngân hà
Đôi tay lấp lánh như là ánh sao băng
Cô đẹp như tố nữ trong cung hằng
Xe loan thánh giá hồi cung.
Nguồn : hatvan.vn

__________________

Văn đức Chúa Sơn Trang – Thập nhị tiên nàng

Lòng kính tin hương dâng một triện
Thỉnh chầu bà ứng hiện chân nhang
Quyền bà cai các cửa ngàn
Quản tri các bộ sơn trang tung hoành
Tiếng anh linh vang lừng thế giới
Phật sắc phong Lê Mại đại vương
Thông minh chính trực cương thường
Lại thêm tinh tú đoan trang hay là
Vốn sinh ra hình dong tươi tốt
Da tựa ngà chon chót môi son
Hài xanh dạo bước lên non
Dạy chim uốn lưỡi véo von chào mừng
Các cửa rừng ba mươi sáu động
Nghe uy chầu thú phục cầm kinh
Khi vui chơi chốn hữu tình
Khi buồn chầu lại tung hoành càn khôn
Khi Lạng Sơn Đồng Đăng Ao Cá
Khi lại về Thanh Hóa Nghệ An
Có khi chơi miếu Sòng Sơn
Có khi Thuận Hóa Quảng An ra vào
Chí tiêu dao bầu trời cảnh phật
Phép thần thông nhiệm nhặt càng ghê
Phụ đồng thiếp tính thăm quê
Trừ tà trị bệnh tức thì tán không
Tôi lại mời tiên cung các bộ
Vâng lệnh truyền cứu hộ muôn dân
Cô mường cô ái cô ân
Đào lan quế huệ tấn tần trúc mai
Chớ có sai lời nguyền thưở nọ
Hạ lệnh bài chớ có nghỉ ngơi
Tính còn õng ẹo hay chơi
Giọng Mường giọng Thổ những lời éo le
Mỳ đá mỳ ken nầu ken trúc
Mỳ đá trúc ai thuộc mà nghe
gần sông gần bến gần khe
Sơn lâm rừng vắng trà khê cát lầm
Tang bồng tầm tang tình tính táng
Tang bồng tầm bồng táng dạo chơi
Xì xô xí xố bẻ bai
Đàn thông phách liễu ở ngoài sơn lâm
Tính hay hầm măng giang măng trúc
Mỳ đá xanh cơm nếp vàng loe
Măng lim ngắm ngóe chua lòe
Cơm lam một bát nước khe một bầu
Áo lam kinh hàng tầu nhấp nhoáng
Yếm xà nê lại mạng đôi bông
Túi xanh quai nhuộm màu hồng
Môi son má phấn lưng ong dịu dàng
Mường hỡi mường nghe lời nhủ thật
Đạo sơn trang cẩn mật càng ghê
Lâm râm thắp ngọn đèn khuya
Sự tình này chớ có hề ngỏ ngang
Nào các trại nhà mường đâu tá
Thỉnh cả mười hai hộ sơn trang
Rừng xanh cho đến thượng ngàn
Thất Khê thần nữ đáo đàn chứng minh
Kể từ ngày giăng thanh tương hội
Đạo thề nguyền ơn ái đã lâu
Đêm khuya hương lửa đèn dầu
Nghe lời luyện thỉnh mau mau đáo đán
Nay tín chủ cỗ bàn bày đặt
Đủ hoa nghi vật phẩm hẳn hoi
Sớ văn tấu thỉnh đã rồi
Nón hài hình lốt núi thoi thuyền bè
xin chứng nhận chớ nề đơn bạc
Cho tín chủ phúc được dài lâu
Từ nay phúc được nhiều tài
đội ơn chúa tiên muôn đời dám quên.
Nguồn : hatvan.vn

__________________

Văn cô đôi Cam Đường

Gương tần tảo đời đời ghi nhớ
Chữ kiệm cần ví tựa vàng son
Trăm năm bia đá vẫn mòn
Cam Đường cổ tích miếu đường ngàn thu

Đường Quan Lộ ,chợ Dầu ,Đình Bảng
Có hai cô buôn bán tha hương
Đòn cong túi đẫy dịu dàng
Ngược xuôi thuận nẻo Cam Đường chợ xa

Hai túi đẫy lượt là nhiễu vải
Lụa tơ vàng sồi đũi hoa trơn
Hai vai nặng gánh càn khôn
Chàm xanh lĩnh tía nâu non vải rồng

Đường xa lắc mà lòng chẳng ngại
Giúp ngưòi đời có vải ấm thân
Niềm tin đồn đại xa gần
Cam Đường nức tiếng thổ dân nức lòng

Bỗng mọt buổi trời đông tuyết lạnh
Vai nặng nề quảy gánh non xa
Chiều hôm bóng đã xế tà
Núi non khuất khúc vào ra vắng người

Cô dừng bước bên đồi đỡ gánh
Biết đâu ngờ đã định mưu gian
Cường hung một lũ bạo tàn
Thẳng tay cướp của lại toan hại người

Âu cũng bởi số trời đã định
Nợ trần hoàn nhẹ gánh gian lao
Tinh linh trở lại thiên tào
Cam bề hoặc tử quyết liều hai thân

Ngàn cỏ hoa tần ngần rủ lá
Cảm thương người một dạ kiên trinh
Nỗi oan khuất thấu Thiên Đình
Mối xông cổ mộ rành rành bên non

Phép linh ứng hiện hồn đưa khách
Cứu cho người thoát ách cường hung
Độ người trên bộ dưói sông
Thuận buồm xuoi gió thong dong đi về

Khắp hương bản nhờ uy tế độ
Ai khẩn cầu phúc thọ tài danh
Cam Đường dựng miếu anh linh
Sở cầu như ý thời tình thế gian
Thưòng dạo cảnh Đông Cuông,Trái Hút
Đền Bảo Hà,Ngòi Hóp ,Lào Cai
Sông Thưong bẻ lái chèo bơi
Khi vào Rừng Cấm,khi chơi Làng Giàng

Khi chơi cảnh Hà Giang ,Bắc Mục
Thú lâm tùng rừng trúc rừng mai
Cam Đường quả ngọt hoa tươi
Lẵng hoa cô quảy trên vai nhịp nhàng

Thắt đai ngang xuyến vàng xà tích
Ống vôi trầu đỏ quạch thơm cay
Yếm đào dải lụa tung bay
Mặc áo đổi vạt chân giày quai ngang

Miếu hai cô Cam Đường cổ tích
Hiếu anh linh hách trịch thế gian
Mát cam dịu mía ngọt đường
Tiên cô giáng phúc bản mường hanh thông

_________________

Văn Cô Bé Thạch Bàn


Bản văn Cô Bé thờ tại Đền Sinh,thôn Yên Mô ,Chí Linh, Hải Dương
(Vì lầu Cô Bé lập ở chốn thạch bàn nên được gọi là Cô Bé Thạch Bàn)
Trên lâm sơn ngàn trùng cao ngất
Đền Yên Mô cảnh vật phong quang
Dâng văn Cô Bé Thạch Bàn
Lương thời cát nhật giáng đàn chứng đây
Lầu Cô gió mát bóng cây
Tầng cao tầng thấp thang mây lưng chừng trời
Bốn mùa lễ bái đông vui
Người vô giải hạn,người thời tôn nhang
Anh linh đã có tiếng vang
Phép cô linh ứng Thạch bàn tối linh
Thú hữu tình dưới khe nước chảy
Đá xếp chồng cỏ mọc rêu in
Bên thời đồi mái đồi sim
Ríu ra ríu rít tiếng chim gọi bầy
Cô dạo chơi bên này Rừng Cấm
Dạo chơi chùa Đức Phật Côn Sơn
Băng ngàn vượt suối trèo non
Ghé sang Vạn kiếp chơi sông Lục Đầu
Có phen ngự về hầu Vương Mẫu
Cánh sớ hồng biểu tấu quỳ tâu
Có phen giá ngự thượng lầu
Bách gia trăm họ kêu cầu cửa Cô
Trần gian hương khói phụng thờ
Nhất tâm vạn tưởng ơn nhờ phép thiêng
Đền Mẫu Sinh dấu tiên cảnh vắng
Chốn thạch bàn danh thắng còn ghi
Cô cứu người chẳng lấy cái chi
Giàu thì một bó khó thì một nén nhang
Anh linh Cô Bé Thạch Bàn
Xin Cô trắc giáng trần gian độ trì
Nét nhu mì thanh tân yểu điệu
Vẻ ngọc ngà nét liễu hài hoa
Anh linh hiển hách thay là
Đêm ngày hầu cận Thánh Bà Đền Mẫu Sinh
Nay đệ tử lòng thành bách bái
Giám xin cô tử cải hoá sinh
Thỉnh cô trắc giáng đan đình
Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường

__________________

Văn cô đôi thượng

Thiên Thai là cảnh bồng lai
Tấu Cô Đôi Thượng đại tài hái hoa
Hầu vua hầu mẫu ba toà
Tiếng tăm lừng lẫy chúa bà yêu thương
Về đồng đánh phấn soi gương
Lược ngà chải chuốt vành dây đội đầu
Rong chơi quán Sở tần Lâù
Xe giá lên chầu thưọng đế vua cha
Đệ tử Cô vô số hằng hà
Chiêu tài tiếp lộc gần xa cho đồng
Hầu vua hầu mẫu bơ toà
Vua cha cũng quý, chúa bà yêu thương
Về đồng đánh phấn soi gương
Khăn xanh lấy chít vành dây đội đầu
Rong chơi quán Sở Tần lâù
Loan giá lên chầu thưọng đế vua cha
Đền thờ Cô vô số hằng hà
Ban tài tiếp lộc gần xa cho đồng
Đứng trên ngàn rừng xanh ngan ngát
Thấy cô về ngỡ Phật quan âm
Tay đàn miệng hát ca ngâm
Điểm đa điểm đót tiếng trầm nhặt khoan
Vượn trên non ru con rầu rĩ
Dưới suối ngàn chin năn nỉ véo von
Vui về thú cảnh Đông cuông
Trên ngàn cô thượng ca ngâm chơi bời
Cảnh núi rừng sương rơi lác đác
Thú hữu tình càng ngự càng vui
Ba gian lầu mát thảnh thơi
Sớm rong đỉnh núi tối ngồi sườn non
Ca rằng tang tính tình tang
Ai ơi có biết cô ngàn tôi chăng
Bốn bề hiu quạnh vắng tanh
Măng tre măng lứa mọc xanh đầy ngàn
Chắp tay bái lạy cô ngàn
Sơn lâm công chúa giáng đàn chứng đây””
Trần gian hồ dễ ai hay
mời cô lai giáng đền này chứng minh
Hiệu cô là công chúa Sơn tinh
mặt tròn vành nguyệt má in phấn hồng
Da cô trắng tựa tuyết đông
tóc dà dà biếc lưng ong dịu dàng
Chân cô đưa nhởn đưa ngang
Bước nào bước ấy tiên nàng nguyệt nga
Chạnh lòng vàng đá người ta
Chau mày quân tử xót xa yêng hùng
Mỗi năm đẹp một não nùng
Dạy chim oanh hót bạn cùng văn nhân
vẻ nào vẻ chẳng thêm xuân
éo le nhiều nỗi thanh tân chơi bời
Tốt tươi miệng nở hoa cười
Đáng xinh đáng lịch đáng người thuyền quyên
nàng ân nàng ái kề bên
Cô Lan cô Huệ chúa tiên thượng ngàn
Non xanh nước biếc suối vàng
Đông cuông cảnh ấy lại càng nâng nâng
có phen cô dạy ngưòi rừng
nói ra trăm tiếng giống chung ngôn từ
Cô theo hầu Diệu tín thuyền sư
Anh linh nổi tiếng sơn trang thượng ngàn
Ngự sơn lâm đông cuông tuần quán
Cô Đôi ngàn vạn phép anh linh
Tiên Cô biến hoá hiện hình
Cung thỉnh các bộ sơn tinh ngự về
Chữ biển đề Đại vương Lê mải
Phép Khuông phù quốc thái dân an
Thỉnh cô chứng giám đàn tràng
Độ cho đồng tử an khang đời đời.

________________

Văn cô Bơ Thoải

tụ khí trung linh đền hàn sơn
có cô bơ thoải giáng sinh phù đời
hỡi ai đi ngược về xuôi
sông bao nhiêu nước ơn người
ơn người bấy nhiêu
tích cũ lê triều nhớ xưa
có cô bơ thoải mỹ miều
mỹ miều thanh xuân
khăng khăng nắm vững cơ trần
phù lê diệt mạc bao lần
tiên cô xông pha
nơi ấy quê nhà đền ba bông
vì đời vững lái vuợt qua
vượt qua thác ghềnh
thuyền nan rẽ sóng xinh xinh
cứu người vì nước vì tình
vì tình non sông
phong mục ba bông đền hàn sơn
phong mục ba bông
ấy nơi cô bơ đón khách thoát dòng
thoát dòng gian nguy
qua cơn binh lửa bất kỳ
ngọc chìm đáy nước cô về
cô về thoải cung
hằng nga cung cấm quảng hàn
mẫu sai cô xuống dương gian ngự đồng
vốn xưa cô ngự tiên cung
tài hoa hoán ngọc hầu trong trang đài
tuổi vừa mười tám đôi mươi.
cô tô thành ngoại hàn sơn tự
dạ bán trung thanh đao khách thuyền
thuyền rằng thuyền ai đậu bến cô tô
nửa đêm cô bơ nghe vang vọng tiếng chuông đền hàn sơn
nổi tiếng hò quan
quan quan rô quan
chân cô bước xuống thuyền
xin cô mở lái ra
khách nhất cô ba ơi
khách nhì cô dậm nhịp
khách ba cô cầm chèo
lên tiếng hò reo
chèo từ cô chèo từ
hàn thác chèo ra
về phủ giáp ba chèo sang đền chính
chèo ra công đồng
chèo về mà phủ võng
cho tới đền do đền dầm đền sở
đại lộ đền đức ông
vào đền cây quế qua cửa xích đằng
tới đền lảnh giang bái yết quan đệ tam
rồi ngược dòng sông tới chùa bồ đề
a di đà phật qua chùa nẫm du
cô sang đền ghềnh chầu đức mẫu thoải đệ tứ khâm sai
tới cửa đền đây cô bước xăm xăm
ngắm cảnh ngắm đền phù sinh cảnh mịch
bốn mùa phong quang
thuyền rồng cô ngự
có cờ vua ban
cờ đỏ thượng thiên
cờ xanh thượng ngàn
cờ trắng thoải phủ
cờ vàng sòng sơn
tới bến cô ơi thuyền đà tới bến cô ơi
xin cô gác mái chèo bơi cô rước mẫu lên đền…

Hoa đào còn đợi gió đông,
Xót người thục nữ, khăn hồng chưa trao.
Vẻ thanh giá ngọc càng cao,
Biết đâu quân tử mà trao duyên hài.
Nương dâu một phút biến giời
Bụi trần rũ sạch ra người cung tiên

Thuyền bè xuôi ngược các miền
Nhớ ơn công đức lập đềnkhói nhang
Lê triều sắc tặng ra ban
Anh hùng nghiêu nữ trung can muôn đời

Dẫu rằng nước chảy hoa trôi
Sông kia dù cạn ơn người còn ghi
Đêm thanh hiện giữa Thác Hàn
Tay tiên cô gảy cung đàn nam thương

Độ người cách trở viễn phương
Bắc cầu Chức Nữ, Ngưu lang đợi chờ
Thuận dòng lá thắm đề thơ
Kẻ mong trực tiếp người chờ có khi

Ba Bông biến hiện đi về
Trăng thanh gió mát canh khuya bán hàng
Nào là kẻ Bắc người Nam
Cầu sao được vậy về đền Ba Bông

Hài cườm nón trắng tiến dâng
Tôn nhang phụng sự dốc lòng không sai
( Tôn nhang phụng sự dốc lòng không dám đơn sai)
Biết ra ban lộc tiếp tài
Buôn may bán đắt gặp người gặp duyên

Ai mà bất chứng đảo điên
Nắm bạc nhiều tiền cũng đổ ra sông
Thương ai chấm lính nhận đồng
Hiếu trung trọn vẹn tam tòng đảm đang

Thưong ai núi ngọc non vàng.
Giận ai cô để nhỡ nhàng bể khơi
Giận thời uống nước cầm hơi
Khi mê khi tỉnh khi chơi khi cười
Bệnh làm tựa thể giếng khơi
Mênh mông lai láng biết trời phưong nao
Dò sông sông chẳng đủ sào
dò bể bể rộng trời cao mấy tầng

Xem ra mới biết Sự lòng
Tìm về Thoải phủ Ba Bông ,Thác Hàn
Kim ngân , sớ điệp lập đàn
Dâng văn kiều thỉnh Thác Hàn Ba Bông

Thuyền rồng nón trắng tiến dâng
Khăn điều áo thắm tiền trăm , trầu trình
Hình nhân lốt trắng xinh xinh
Cứu cho lại được yên lành như chơi

Canh ba biến hiện ra người
Chiếc thoi bán nguyệt chèo chơi giữa dòng
Thác hàn tới ngã ba bông
thuận buồm xuôi gió thong dong đi về

Bầu trăng túi gió đè huề
Khi chơi Phố Cát lúc về Đền Dâu
Dù ai buôn bán đâu đâu
Mười hai tháng sáu rủ nhau mà về
Dù ai buôn bán trăm nghề
Mười hai tháng sáu thì về đền cô

Cô bơ công chúa hách danh
Mười hai cửa bể quyền hành trong tay
Thuỷ cung hội yến đêm ngày
Có lệnh Mẫu gọi, về ngay Thác Hàn

Danh tiếng đồn cô bơ thoải khôn ngoan
Cứu sinh cũng lắm độ oan cũng nhiều.

__________________

Văn Ông Hoàng Bát

Đền thờ bát ngát bao la
Thỉnh mời Quan Bát Quốc ngà lục châu
Quản cai Thổ Mán sơn đầu
Sai quân đôn bộ đông hầu dạo chơi
Anh linh khắp bốn phương trời
Quan Hoàng Bát Quốc qua chơi nam thành
Đem quân dẹp giặc Nhà Thanh
Các ngôi Thổ Mán phục trình phải theo
Non cao quái họa đường chèo
Thổ Mường Mán Thai phải theo quy đầu
Quản cai sám sặp lộc châu
Thượng cầm hạ thú về chầu đôi bên
Sơn lâm các miếu các đền
Vào chơi trăm động cảnh tiên non bồng
Tay đàn miệng hát ca ngâm
Tiếng Kinh, Tiếng Mán, Tiếng Mường líu lô
Ông phán rằng tín nẳm đầy
côTú mì tim ý sám si ngằn cờ
Cầm tây chiên bẩn mì ô
Cẩn neo chinh trổ mị eo phổ mì
Sơn lâm phượng hót nhu mì
Tiếng chuông lác đác gọi ve gọi sầu
Dạo chơi khắp hết trăm châu
[Lên khăn áo:]
Dâng văn Quan Bát Bảo Hà
Vốn người nhà Tống sinh ra tướng tài
Võ thao lược hùng oai Quan có
Văn kinh luân Quan tế độ Việt Nhân
Sinh thời làm tướng trung thần
Tâm lòng ái quốc thương dân Quan còn
Việt cạn non mòn, lòng Quan thiết thạch
Ông quyệt đi diệt sâm loàn,
Đeo tai ách đến quê hương.
Quan Bát tung hoành trong điện dáo rừng hương
Mưa tên lủa đạn xem thường sử danh
Chàm tướng Chàm Thành, rừng xanh danh xứ
Lệnh sắc rồng Quan Bát trấn Lào Cai
Cờ cây trống giục quân gieo
Người leo lên ngựa, ngựa leo lên đồi
Tiếng thu hồi vang lừng khắp núi
Muốn có câu ca khúc Thái Hoàng Ca
Quan Bát về chầu bái mảng Vua Cha
Chè sen rượu cúc dâng tiến Quan Hoàng
Trong đền vàng khói hương nghi ngút

Rượu bồ đào ví hò tiến dâng lên
Mới nghe qua lời tâu của ghế
Nên Quan Bát Ngàn giáng thế
Trên Vua Mẫu đã truyền ban
Sai Quan Bát phán sam
Hôm nay Quan Bát ngự về đây
Ngài thông truyền cho hay
Khói hương thơm bay ngào ngạt
Con tiến văn đàn đàn hát hầu Ông
Vì ghế Ông đệ tử no lòng
Ông Bát giáng trần chứng tâm
Lộc sơn lâm bạc biển vàng rồng
Ông độ cho đồng vinh quang
Trên thái tùng hòa chiếu ra dân
Hội xe gía về đây
Chốn sơn trang núi rừng muôn thú nay
Đàn nghênh đức muốn ngâm thi thư

[Làm lễ:]

Chẻng Bat Gok xín xáng chóng hương bai sằn wòng (Thỉnh Bát Quốc tiên sinh thắp hương bái thần vương)

Đài nhắt luần bai xín xáng khàu gok ốn (Lần thứ nhất, tiên sinh bái cầu quốc an)

Đài yeè bai sểrng cầu mằn cường (Nhị bái, cầu cho dân khoẻ mạnh)

Đài sám chee khau mải mài cấy wùi chằm suển (Tam bái, cầu buôn bán được chọn cơ hội)

Trôi hàu bai Nhắt Bủn Màn Lỳ (Lại bái, cầu một vốn vạn lãi)

[Khai Quang:]

Bây giờ Hoàng gậy năm nàng
Cô nào việc ấy dịu dàng bước ra
Đông phương Cô Cả hái hoa
Nàng Đôi tươi tốt Nàng Ba ưa nhìn
Nàng Tư chơi cảnh hồ tiên

Cầm Quạt Dạo Chơi:]
Ghìm cương ngựa trước bể rồng Quan Bát bái mảng
Kính chúc Cụ Hoàng “Thọ Tị Nam San”
Chiếc quạt cầm tay Quan Bát phe phải nhẹ nhàng
Đèn loa trống giục rước Quan Bát Hoàng lai kinh
Áo lam biếc, chân hài sảo, quạt cầm tay
Ông biết phen này dạo chơi
Khắp sông núi bốn phương nguyện cầu
Độ chư thanh đồng ước lộc dài lâu
Danh vang lừng danh đã bao thời thời liệt quanh
Tướng danh có Quan Bát Hoàng cưú dân đời ghi nhớ
Bút thương Quan Hoàng chàm tướng
Lên ngựa Quan Bát về trời
Dấu thiêng nằm ghi để trang sự vẫn oai hùng
Quan Bát Hoàng năm lừng đây!
Quan Bát Hoàng năm lừng đây!
Nhà Quan thời chim hót líu lo
Tung cánh bay nhớn nhơ nào đó
Mừng Quan Hoàng hôm nay giáng vui
Độ cho người đồng nhân thắm tươi
Con kính dâng văn đàn Quan Bát giáng vui
Tay mang kiếm cung lên đường suôi dọc chiến kinh
Đàn nghênh mời Quan Bát Tối Linh
Nhang khói bay thoảng mờ thật kinh
Người ơn người Quan Bát Tối Linh
Người mong người độ cho an ninh
Dáng oai phong trước đền rồng
Hiền nào hùng oai phong như Quan
Tay cầm quạt tàu cầu an cho nhân gian
Ấn vua ban kiếm thần truyền
Giục ngựa thần Quan Bát đề minh
Hai miền Hà Giang, Bắc Mục còn
Ghi dấu danh tiếng Quan Bát Ngàn
Chốn biên cương núi trập trùng
Ông diệt bạo tàn loại xâm hương cung
Lệnh sắc rồng thằng ma cúng Ông
Con kính dâng văn đàn Quan Bát giáng vui
Tay mang kiếm cung Ông lên đường vui quân tiến trung
Hôm nay đây Quan Hoàng ngự vui vui vui thay
Chúng con cùng chung giúc ca vui ca vang
Mừng Quan Bát giáng lâm, mừng Quan Bát ngự đồng
Kẹo hồng kẹo đào dâng lên
Ông chứng tâm ông ban khen
Hôm nay ghế nhất tâm
Xin Quan Bát giáng lâm
Ông chứng tâm cho đồng lòng thành
Hôm nay Ông về nơi đây
Xiết bao mừng vui ca vang
Nghe tiếng Quan Hoàng anh linh nơi non xanh
Quan Bát Hoàng lập miếu dân cho dân an
Ghế nào căn số Quan Hoàng
Cầu ngài cầu ngài anh khang cho vinh quang
Danh Quan khắp bốn phương
Dân nào lúc tới xem
Xin cúi xin Quan Hoàng lòng ngài ban cho ghế Quan
Và cung văn xiết bao mừng vui
[(Điệu Quảng Hồ) Mời sơi trà:]
Cờ quân giặc phất phơ mệch đật a~!
Quan Bát ra sức tung hoành đục pháo xông tên a~!
Ngày hôm nay Quan Bát giá ngự đền a~ vàng.
Trà sen rượu cúc kính mời Quan Bát Ngàn sơi cạn.
Tay tiên kính dâng chung trà trà sen ngát hương
Đầy chùng trà sen tiến dâng mời
Đầy chùng thứ nhấp chung trà thơm ngát ngạt ngào
Hương thơm Quan Hoàng ngất ngây
Ngất ngây tâm hồn dành tiếng Quan Hoàng
Ngài thật, ngài thật hùng anh vang lừng bốn phương
Khắp thế gian co ai lịch sự bằng Quan?
Khắp thế gian co ai lịch sự bằng Quan?
Cung văn kính dâng văn đàn Quan Bát giáng vui
Danh Quan còn ghi trước đền rồng
Hương thơm nghi ngút Quan Hoàng danh tiếng
Đời đời còn ghi cho muôn người ấm no
Tiếng Quan Bát Hoàng danh tiếng oai hùng
Ngài thật, ngài thật hùng anh, anh hùng khắp bốn phương
Khắp thế gian khắp nơi sẽ được bình an!
Khắp thế gian khắp nơi sẽ được bình an!

[Điệu Vương Chiêu Quân]

Không biết Ông ra quanh năm
Ông cho bán buôn sịt bủn! (nghĩa: lỗ vốn)
Biết Ông Bát ra Ông gíup cho “Hòng vẩn phát xồi”! (Hồng vân phát tài)
Hú mài hú sám nhì yẩu đố đố sìn
Cháu còn đại đàn đắc pìng pìng ngốn a~!
Ngược suôi thông lợi “Nhắt bủn màn lỳ” (một vốn vạn lãi)
Ông chẳng gíup giêng ai
Ai hợp số Ông thương
Ống muốn người nhân thứ
Thương mến chư thanh đồng
Thiền tâm dót rắng con một lòng
Ông cũng cho gia đình mọi sự an khang
Khấn Ông chứng xám hối tha thứ xám hối tha thứ
Làm ăn bán buôn phát xồi đố ngân đố xìn
Đàn cháu con hẩu hẩu leng
Không biết đến Ông, Ông cho cửa nhà đèn đổ
Biết đến Ông, Ông cho hồng vẩn phát xồi a ~!
Yẩu lương cô Yẩu sáp bái sằn
Sấm bi hư ký cô nằm chảy
Anh trăng soi ngàn hoa lá
Cảnh non tiên Quan Bát Ngàn về đây
Tay tiên các cô nàng dâng chúc
Trà hương thơm Quan Bát Ngàn ngợi khen
Đây các cô tiên nàng
ngắm ngợi khen các cô tiên nàng
Đẹp! Đẹp làm sao! Đẹp! Đẹp làm sao!
Muốn khúc cá ngợi Quan
Chim hót líu lo đón mừng xuân đến
Bóng huê đào rực rỡ trên non tiên
Hôm nay các cô tiên nàng vui đón
Mừng hôm nay Quan Bát Hoàng ngự vui
Đây khúc ca trên ngàn
Tra khuynh tươi các cô khuyên mời
Tiệc! Tiệc mừng vui! Tiệc! Tiệc mừng vui!
Muôn khúc ca nên vừa.
Trà liên tử hương thơm ngào ngạt
Đôi bàn tay ngà tươi mát của khách đài trang
Đôi tay tiên che quạt trầm hương
E thẹn chầm ngâm Quan Bát Hoàng
Trè sen rượu cúc kính mời Quan Bát Ngàn sơi cạn
Chùng chà sanh thơm ngát
Các cô nàng kính dâng
Trà sen hương thơm ngạt ngào
Chứng tâm chò đồng nhất tâm
Ngày hôm nay Quan Bát Ngàn loan gía
Sẽ cho được ấm no
Ngàn đời sau cháu con đời đời
Được vẻ vang hạnh phúc muôn đời!
Được vẻ vang hạnh phúc muôn đời!
Ai có về Bắc Mục Hà Giang?
Lào Cai, Yên Bái Quan Bát bước sang thiệt gì
Trên bản rồng choi choi còn ghi
Danh ngầu Bát Quốc cứu nguy sơn hà
Muôn hoa thắm ngát hoa ân tình
Vang thanh bình cả một trời xuân
Bạn tiện chúc ba ly rượu mừng
Quan Bát Ngàn ngất ngây tâm hồn
Trong đêm xuân bao tiên nữ hát ca

Kìa vù khúc chúa xuân hòng hoa
Ngài ngợi khen chén trè sen đậm đà
Thấy Cô Nhất, ba cây đa
Thấy Cô Tứ, cô khuyên mời
Mời Quan Bát Hoàng sơi bát chung trà tàu
Tính tính tình Cô Sáu họa ca
Tính tính tình Cô Bảy họa vui
Còn Cô Bé hát khúc ca thái hòa
Đấng danh tướng ai băng Quan Bát Quốc a~?
Giặc ngoại xâm nghe tiếng chạy dài
Trên thờ vương là tường trung thần
Dưới cai quản ba quân đều hiển hách
Ông đuổi giết quân đi
Oanh liệt nhiếp chư danh
Ghi nhớ người danh tướng
Can chiến công tung hoành
Đời còn ghi công đức Ông phụng thờ
Nhang khói bay đêm ngày tưởng niệm công ơn
Nước ta nhớ nhớ chiến công ấy nhớ chiến công ấy
Ngàn năm khói hương sớm chiều
Phúc danh phúc thần!
Đời nhớ ơn người xưa
Con chúc mừng Quan Bát về đây
Ông phát lộc cho chúng con được nhờ
Thành tâm Ông sẽ chứng cho
Cho đệ tử bán buôn phát xồi
Ông về cho trăm họ được nhờ
Ông về cho trăm họ an vui
Cho cây lộc nở hoa đầy nhà
Người tài đức Ông thời vĩnh chiếu
Người có đức Ông sẽ chứng cho
Lòng thành kính thắp một tuần nhang
Cho đệ tử bán buôn phát xồi
Chúc mừng Quan Bát về đây
Ông phát lộc cho chúng con được nhờ
Thành tâm Ông sẽ chứng cho

Cho đệ tử bán buôn phát xồi
Ông về cho trăm họ được nhờ
Ông về cho trăm họ an vui
Cho cây lộc nở hoa đầy nhà
Người tài đức Ông thời vĩnh chiếu
Người có đức Ông sẽ chứng cho
Lòng thành kính thắp một tuần nhang
Cho đệ tử bán buôn phát xồi.

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb