Văn Hầu Hoàng Lục (An Biên Đại Tướng Quân)

Văn Hầu Hoàng Lục

(An Biên Đại Tướng Quân)

Biên Soạn: MAI VĂN SINH

ĐT: 0912916890 – 01699595790

WEBSIDE: http://phongthuyhaynhat.com

Chính quê Trùng Khánh Cao Bằng

Có quan Hoàng Lục giáng phàm tối anh linh

Cõi trần gian hữu tình hữu cảnh

Đất Cao Bằng – Trùng Khánh tựa cõi tiên

Lý triều có Đại tướng An Biên

Tiễu trừ giặc Tống giữ yên cõi bờ

Nước Nam Việt đẹp như huyền thoại

Sách trời ghi sáng mãi sử oai hùng

Đức Hoàng Lục ngài thông thạo kiếm cung

Vâng lệnh Thái Úy giữ vùng biên cương

Mười tám tuổi am tường binh pháp

Thông kinh thư sử sách làu làu

Khắp hòa tam thập lục châu
Nức danh gia thế đẹp câu thuận hòa

Khai quang thậm thì diệu
Quang minh chứng đàn duyên
Ngã tích tang cúng dàng
Kim phụng hoàng lân cận
Phật Thánh Chúa Tiên trung vương.

Hoàng Lục có lệnh truyền ra
Các quan thủy bộ cùng là chư dinh
Chuyên cần luyện tập quân binh
Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi

Thái Úy Lý Thường Kiệt đức vời vời sáng

Nhận thấy Hoàng tỏa rạng mưu cơ

Ban cho nào kiếm nào cờ

Cùng ban mật lệnh bất ngờ xuất quân

Dùng chiến thuật chế nhân tiên pháp

Phá kho tàng tiến đánh Tống bang

Châu Liêm cùng với châu Khâm

Xua quân xung kích thỏa tầm trông xa

Sông Như Nguyệt dựng ra phòng tuyến

Dẹp âm mưu xâm chiếm nước ta

Từ Quảng Uyên đến Phục Hòa

Hoàng Lục trấn giữ gần xa thỏa lòng

Mậu Tuất Lý Nhân Tông Chính Hạ

Hoàng Lục ngài từ giã nhân gian

Đoỏng Lình dân lập ngôi đền

Khắp vùng Lũng Đính muôn miền khói nhang

Đức Hoàng Lục độ oan cứu khổ

Ngài hiển linh phù trợ trần gian

Tội công (Ai tội, ai công) ngài biên chép rõ ràng

Tiễu trừ kẻ ác phục hàng quỷ ma

Cũng có lúc Ngài ra trợ phép

Giúp cho người đẹp nết thảo ngay

Có khi dạo gót đông tây

Câu thơ Thái Úy sẵn bày cuộc ngâm

Ngài ngâm rằng:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm?

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư!

Đấng anh linh phong tư tài mạo

Rạng vẻ ngoài mũ áo cân đai

Độ cho hai chữ Lộc Tài

Độ cho già trẻ gái trai cát tường

Phép thần thông hô phong hoán vũ

Tài kinh bang tế thế chuyển luân

Nức lòng tướng sĩ ba quân

An Biên đại tướng muôn dân phụng thờ

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb